Wykorzystanie metody wspomagania decyzji do oceny rozwiązań układu drogowego na przykładzie Gniezna

The case of using the multi-criteria decision method to evaluate of the road system in Gniezno

  • Marcin Kiciński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Instytut Zarządzania i Transportu
  • Maciej Bieńczak Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Szymon Fierek Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: system transportowy, Electre III, układ drogowy, wielokryterialne wspomaganie decyzji

Abstract

W artykule przedstawiono przykład wykorzystania jednej z metod wielokryterialnego wspomagania decyzji do oceny potencjalnych rozwiązań (wariantów) systemu transportowego w związku z występowaniem ograniczeń przepustowości układu drogowego w rejonie ulic Cienista i Gajowa w Gnieźnie. Autorzy przedstawili główne etapy realizacji prac związanych z analizą sytuacji decyzyjnej, budową wariantów, identyfikacją interesariuszy. Z wykorzystaniem eksperckiego modelu preferencji oraz metody Electre III wykonano ranking finalny.

References

1. Kiciński M., Bieńczak M, Zmuda-Trzebiatowski P., Ocena zagrożenia wykluczeniem społecznym związanym z transportem w po-wiatach Wielkopolski, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji: Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lo-kalnych, Poznań 11-12 czerwca 2015, s. 13-14.
2. Kiciński M., Bieńczak M., Fierek S., Bałaga E., Mądry M, Raport, Analiza i ocena rozwiązań w zakresie zmiany układu drogowego ukierunkowanego na poprawę transportu mieszkańców w związku z występowaniem utrudnień na przejazdach w rejonie ulic Mni-chowska, Cienista i Gajowa w Gnieźnie, PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie – Zakład Systemów Transportowych Poli-techniki Poznańskiej, Gniezno/Poznań 2018 (materiały niepublikowane).
3. Kiciński M., Bieńczak M., Fierek S., Zmuda-Trzebiatowski P., Dostosowanie metody wyznaczania oceny efektywności ekonomicznej obiektów infrastruktury transportowej na przykładzie Ron-da Rataje w Poznaniu, „Technika Transportu Szynowego”, nr 9/2012, s. 3909-3918.
4. Kiciński M., Judt W., Kłosowiak R., Wielokryterialna ocena wariantów dojazdów mieszkańców aglomeracji poznańskiej do Poznania, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 12/2017, s. 560-563.
5. Kiciński M., Solecka K, Application of MCDA/MCDM methods for an integrated urban public transportation system – case study, city of Cracow, “Archives of Transport”, vol. 46, iss. 2 2018, s. 71-84.
6. Kiciński M., Żak J., Kruszyński M., Wielokryterialna ocena wpływu modernizacji drogi S11 na funkcjonowanie transportu publiczne-go, W: Krych A. (red.), Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast. Poznań: Wydawnictwo Uni-Druk, 2009, s. 130-141.
7. Minister Infrastruktury i Rozwoju: Rozporządzenie Ministra Infra-struktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania li-nii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Dz.U. 2015 poz. 1744.
8. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego, Uchwała nr XXVI/169/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego trans-portu zbiorowego dla Powiatu Gnieźnieńskiego”, Gniezno 2016.
9. Roy B., ELECTRE III, Un algorithme de classement fonde sur une representation floue des preferences en presence de criteres multiples, “Cahiers du Centre d'Etudes de Recherche Operation-nelle”, 20(1), 1978, s. 3-24.
10. Roy B.: Wielokryterialne wspomaganie decyzji. WNT, Warszawa, 1990.
11. Sawicka H., Metoda reorganizacji systemu dystrybucji towarów, Rozprawa doktorska, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
12. Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Uchwała nr XI/307/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Dz. Urz. Woj. 2015.6238.
13. Shi Y., Wang S., Kou G., Wallenius (ed.), New state of MCDM in the 21st century. selected paper of the 20th International Conference on Multiple Criteria Decision Making 2009. Berlin: Springer-Verlag, 2011.
14. Solecka K., Zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w transporcie publicznym, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 12/2016, s. 1853–
–1857.
15. Vincke P.: Multicriteria decision – AID, Chichester: John & Sons, 1992.
16. Zmuda-Trzebiatowski P., Bieńczak M., Kiciński M., Fierek S., Żak J., Wielokryterialna ocena wariantów przebudowy skrzyżowania z ruchem okrężnym na przykładzie modernizacji Ronda Rataje w Poznaniu, „Technika Transportu Szynowego”, nr 9/2012, s. 4585-4594.
17. Zmuda-Trzebiatowski P., Dostępność transportowa, a partycypacja w aktywnościach, ubóstwo oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 12/2016, s. 756-759.
18. Zmuda-Trzebiatowski P., Partycypacyjna ocena miejskich projektów transportowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Po-znań 2016.
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management