Zgłoszenie artykułu wymaga zarejestrowania się na stronie internetowej czasopisma. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami podanymi poniżej. W procesie rejestracji należy podać następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • afiliację
 • kraj
 • adres e-mail

Artykuły przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową czasopisma. Zgłoszenie artykułu możliwe jest po zalogowaniu się, przy wykorzystaniu loginu i hasła ustalonego przez Autora w trakcie rejestracji.

Po zalogowaniu się należy wybrać przycisk New submission i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system.

 

Informacja o wdrożeniu zabezpieczeniu przed zjawiskiem ghostwriting

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship redakcja czasopisma Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe wdraża z dniem 1 stycznia 2012 r. następujące procedury:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Redakcja począwszy od numeru 1/2012 wyjaśnia w „Informacji dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja wymaga od autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

The explanation of ghostwriting

Reliability of science is one of its qualitative foundations. Readers should be guaranteed that authors of publications present the results of their work in a clear, reliable and honest manner regardless of the fact whether they are the direct authors of publication or they took benefit of specialized help (natural or legal person).

Openness of information on any party contributing to preparation of a publication (content-related, material, financial, etc. input) is proof of ethical attitude of a research worker and of high editorial standards and that is an indication of both good practice and social responsibility.

“Ghostwriting” and “guest authorship” are contradictory examples. “Ghostwriting” is a situation where a person contributes significantly to a publication and is not disclosed as one of the authors or named in the acknowledgments.

“Guest authorship” (“honorary authorship”) is a situation where an author's contribution is insignificant or non existent and he is still listed as author/co-author of a publication.

To prevent cases of “ghostwriting” and “guest authorship” editorial office of Central European Review of Economics & Finance implemented adequate procedures specific to discipline represented or implement the procedure specified below:

 1. The editorial office requires authors to disclose contribution of individual authors to preparation of a publication (with a list of their affiliations) in detail, i.e. provide information on who is the author of concept, premises, methods, protocol etc. used in the publication. Main responsibility to disclose full information remains on author submitting manuscript.
 2. The editorial office explains in the “Instructions for authors” that “ghostwriting” and “guest authorship” are indication of scientific dishonesty and all cases will be exposed and adequate institutions will be informed (employers, scientific societies, scientific editors associations, etc.)
 3. The editorial office acquires information on sources of financing of a publication, financial contributions of research institutions, scientific associations and other (“financial disclosure”).
 4. The editorial office documents all indications of scientific dishonesty especially of violation of ethical principals followed in science.

 

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawca czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe deklaruje ciągłe doskonalenie czasopisma poprzez publikowanie wysokiej jakości artykułów naukowych. Kwalifikacja artykułu będzie w każdym przypadku odbywała się na podstawie sprawiedliwych i etycznych procedur selekcji i recenzowania zgłoszonych manuskryptów.

W celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym Wydawca czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe będzie postępował zgodnie z wytycznymi Comittee on Publication Ethics (COPE) dostępnymi na stronie www.publicationethics.org. Diagramy określające algorytm postępowania  w sytuacji wykrycia nierzetelności (tłumaczenie z języka angielskiego: Ewa Rozkosz i Sylwia Ufnalska) dostępne są tutaj.

 

Procedura recenzowania

Każdy artykuł podlega procedurze recenzowania (dwóch recenzentów) i ocenie językowej (redaktor językowy).

Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora. Recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.

W przypadku wykorzystywania w publikacji metod statystycznych publikację ocenia również redaktor statystyczny.

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent składa deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów – za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

 • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
 • relacje podległości zawodowej,
 • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja ma formę pisemną, sporządzaną w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:

 • oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastosowaniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syntetycznego spojrzenia na określoną dziedzinę badań,
 • poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
 • poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
 • trafny i wystarczający dobór literatury,
 • właściwy dobór materiału ilustracyjnego

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji w kolejnych numerach czasopisma nie są ujawniane – lista recenzentów jest raz w roku podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

 

Peer review procedure

Each manuscript through online submission has been subjected to the peer review process prior to publication. All manuscripts are peer reviewed, typically by two reviewers and also are subject to a preliminary linguistic assessment by a linguistic editor.

Manuscripts are evaluated in the first instance by the Editor in Chief and Associate Editors. If the paper is considered to be of interest, it undergoes blind peer review by two reviewers prior to publication.

Materials for publication are also evaluated by a statistical editor so as to verify the accuracy of the statistical methods which have been used in the article.

At least one referee is affiliated in a foreign institution other than the author's nationality.

The review process is double-blind to provide anonymity for both authors and reviewers. When double-blind peer review process is difficult to create (narrow field of the article with relatively few specialists), referee is supposed to sign the no conflict of interests declaration. Conflict of interest is when:

 • there is a family relationship between referee and author
 • there is an employment relationship
 • there has been professional scientific cooperation between reviewer  and author for two years before double-blind process

Reviewers are asked to comment on whether the paper is suitable for publication and, if not, what changes might be needed or maybe it should be rejected. Please note the following regarding the submission of manuscripts to Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe:

 • manuscript are innovative and contribute new knowledge to the field of health promotion and related disciplines.
 • a submitted review article  offers a comprehensive critical review and evaluation of key literature sources for a given topic;
 • the article is methodologically and technically sound.
 • the article provides an appropriate context for reviewing the literature
 • the article provides graphical materials

The names of reviewers are not revealed in the following editions of the magazine. The list of the reviewers is published once a year on the magazine website.

 

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o, z siedzibą 25 Czerwca 68; 26-600 Radom, e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się za pośrednictwem e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu procesu wydawniczego na podstawie zgody na przetwarzanie danych otrzymanych od autora.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do opublikowania artykułu lub recenzji artykułu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe opublikowanie artykułu ani wykonania recenzji.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane autorów artykułu zostaną wykorzystane także w procesie rejestracji artykułu w Crossref (https://www.crossref.org/) w celu nadania identyfikatora DOI. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Economic Publishing Platform (http://economic-research.pl/).
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.