Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Zgłoszenie artykułu wymaga zarejestrowania się na stronie internetowej czasopisma. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami podanymi poniżej. W procesie rejestracji należy podać następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • afiliację
 • kraj
 • adres e-mail

Artykuły przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową czasopisma. Zgłoszenie artykułu możliwe jest po zalogowaniu się, przy wykorzystaniu loginu i hasła ustalonego przez Autora w trakcie rejestracji.

Po zalogowaniu się należy wybrać przycisk New submission i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system.

 

Informacja o wdrożeniu zabezpieczeniu przed zjawiskiem ghostwriting

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship redakcja czasopisma Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe wdraża z dniem 1 stycznia 2012 r. następujące procedury:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Redakcja począwszy od numeru 1/2012 wyjaśnia w „Informacji dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja wymaga od autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawca czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe deklaruje ciągłe doskonalenie czasopisma poprzez publikowanie wysokiej jakości artykułów naukowych. Kwalifikacja artykułu będzie w każdym przypadku odbywała się na podstawie sprawiedliwych i etycznych procedur selekcji i recenzowania zgłoszonych manuskryptów.

W celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym Wydawca czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe będzie postępował zgodnie z wytycznymi Comittee on Publication Ethics (COPE) dostępnymi na stronie www.publicationethics.org. Diagramy określające algorytm postępowania  w sytuacji wykrycia nierzetelności (tłumaczenie z języka angielskiego: Ewa Rozkosz i Sylwia Ufnalska) dostępne są tutaj.

 

Procedura recenzowania

Każdy artykuł podlega procedurze recenzowania (dwóch recenzentów) i ocenie językowej (redaktor językowy).

Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora. Recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.

W przypadku wykorzystywania w publikacji metod statystycznych publikację ocenia również redaktor statystyczny.

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent składa deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów – za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

 • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
 • relacje podległości zawodowej,
 • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja ma formę pisemną, sporządzaną w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:

 • oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastosowaniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syntetycznego spojrzenia na określoną dziedzinę badań,
 • poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
 • poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
 • trafny i wystarczający dobór literatury,
 • właściwy dobór materiału ilustracyjnego

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji w kolejnych numerach czasopisma nie są ujawniane – lista recenzentów jest raz w roku podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Privacy Statement

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności. Użytkownicy korzystając z naszej strony internetowej akceptują niniejsze zasady dotyczące prywatności i plików cookies przyjęte w Instytucie Naukowo-Wydawniczym „Spatium” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (zwane dalej Wydawnictwem).

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej http://ceref.pl/ jest Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Korzystanie ze strony internetowej jest dobrowolne i nie wymaga konieczności założenia konta oraz rejestrowania się. Rejestracja jest konieczna w przypadku:

 1. zgłoszenia artykułu,
 2. wykonywania recenzji
 3. chęci otrzymywania powiadomień o nowych publikacjach

Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami podanymi poniżej. W procesie rejestracji należy podać następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • afiliację
 • kraj
 • adres e-mail

Dane osobowe przekazane w trakcie rejestracji oraz użytkownika, który zwraca się dobrowolnie do Wydawnictwa za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (email) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Dane uzyskane przez Wydawnictwo za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie przez Wydawnictwo jedynie w celu zagwarantowania profesjonalnej obsługi użytkowników serwisu. Dane autorów artykułu zostaną wykorzystane także w procesie rejestracji artykułu w Crossref (https://www.crossref.org/) w celu nadania identyfikatora DOI. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Economic Publishing Platform (http://economic-research.pl/). Dane nie zostaną udostępniane żadnym innym podmiotom. W przypadku zamiaru wykorzystania danych Wydawnictwo, będzie zobowiązane: uzyskać uprzednią, wyraźną zgodę osoby, których one bezpośrednio dotyczą, na takie działanie.  Uzyskanie danych jest niezbędne m.in. w celu wywiązania się z zawartych z Użytkownikami umów (wykonania dostawy zamówionych wydawnictw), a przekazanie Państwa danych nastąpi podwykonawcom takim jak np.: firmy kurierskie lub partnerzy handlowi, świadczący na naszą rzecz usługi o charakterze pomocniczym.

Ciasteczka (cookies)

Serwis inw-spatium.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest dla usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie ze standardami obowiązującymi w sieci Internet.

Wyrażenie zgody przez Użytkownika na korzystanie przez stronę internetową Wydawnictwa z „ciasteczek” (przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika) następuje przez odpowiednie zmiany ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.  W każdej chwili jednak możliwe jest także usunięcie zapisanych w urządzeniu końcowym Użytkownika plików „cookies” przez wykorzystanie stosownych opcji zawartych w wykorzystywanym przez Użytkownika oprogramowaniu (przeglądarce internetowej).

W przypadku Użytkowników korzystających w trakcie przeglądania naszej strony z urządzeń mobilnych (telefon komórkowy, tablet itd.) zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony prywatności i obsługi plików „cookies” zawartymi w dokumentacji na stronie internetowej producenta konkretnego urządzenia mobilnego, bowiem mogą się one znacznie różnić w zależności od modelu urządzenia i jego producenta.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły w serwisie inw-spatium.pl mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn łączą się bezpośrednio ze stronami pierwotnymi w których zostały udostępnione – a przetwarzanie danych jest właściwe dla stron, które treści te udostępniły. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji użytkownika z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w witrynie.

 

Zmiany polityki prywatności

Zmiany „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies” w serwisie internetowym Wydawnictwa będą niezwłocznie po ich przyjęciu przez Wydawnictwo będą pojawiały się na stronie internetowej. Polityka prywatności będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia Użytkowników o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na naszej stronie.