Realizacja strategii koncentracji usług transportowych na przykładzie przedsiębiorstwa przewozowego

Implementation of the focus strategy for transport services on the example of a transport company

  • Maria Cieśla Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Keywords: macierz Mc Kinseya, macierz GE, analiza strategiczna, pozycjonowanie usług transportowych

Abstract

W artykule omówiony został problem strategicznej analizy pozycji przedsiębiorstwa w konkurencyjnym otoczeniu. Celem niniejszego opracowania było określenie ważności głównych czynników decydujących o poziomie konkurencyjności przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe odpadów, a także selektywny wybór odpowiedniej strategii w oparciu o metodę portfelową na przykładzie przedsiębiorstwa przewozowego. Omówiono narzędzia stosowane do oceny strategicznej pozycji portfela produktów lub usług. Na przykładzie macierzy McKinseya dokonano pozycjonowania usług transportu odpadów na podstawie pięciu grup ładunków. W oparciu o dwie zmienne: atrakcyjność strategiczną branży i strategiczną siłę usług transportowych przypisano im sugerowane koncepcje działań. Kluczowe było wytypowanie tych usług przedsiębiorstwa przewozowego, dla których racjonalne będzie dla przedsiębiorstwa działanie zgodnie ze strategią koncentracji.

References

1. Budzyńska-Biernat A.: Strategie konkurencji przedsiębiorstw na przykładzie sektora rolno-spożywczego z województwa wielkopolskiego, Marketing i Rynek 12/2015, s. 24-31
2. Ciesielski M. Strategie logistyczne przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998
3. Combe C.: Introduction to e-Business Management and Strategy, Routledge 2006
4. De Vit B., Meyer R.: Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007
5. Drążek Z., Niemczynowicz B.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003
6. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002
7. Juchniewicz O.: Metody portfelowe jako narzędzie wspomagające formułowanie strategii przedsiębiorstwa, [w:] A. Dymitrowski (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem: trendy i praktyka. Adver-tiva, 2015.
8. Koźlak A: Czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku TSL [w:] Innowacyjność jakość, przedsiębiorczość – szansą konkurencyjności, red. Birski A., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008
9. Obłój K.: Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2014
10. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003.
11. Porter M. E.: Competitive Strategy. Techniques for analyzing industries and competitors with a new introduction, The Free Press 1998
12. Przybylska E.: Potencjalne źródła innowacji w branży TSL, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z.101/2017, s. 401-410
13. Radziejowska G.: Strategie logistyczne w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 2 (10)/2010, s. 109-121.
14. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa [w:] Budo-wanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2005.
15. STRATEGOR: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
16. Urbanowska - Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
17. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
18. Zakrzewska – Bielawska A.: Macierz McKinseya, [w:] K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna Wolters Kulwer, Warszawa 2015, s. 178-186.
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management