Transport odpadów komunalnych na przykładzie wybranego miasta aglomeracji śląskiej – cz. 1. Wymogi prawne oraz strategie logistyczne

Transport of municipal waste on the example of a selected city of the Silesian agglomeration - part 1. Legal requirements and logistic strategies

  • Anna Witkiewicz Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Renata Czech Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Magdalena Zabochnicka-Świątek Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
  • Piotr Czech Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Katarzyna Turoń Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Keywords: transport, odpady komunalne, śmieci

Abstract

W artykule przedstawiono problematykę związaną z transportem odpadów komunalnych. Omówiono wymogi prawne odnoszące się do transportu odpadów, wykaz niezbędnej dokumentacji do prowadzenia tego typu działalności oraz wymagane oznakowanie pojazdów. Pokazano również strategie logistyczne związane z działaniami zmierzającymi do realizacji odbiorów odpadów komunalnych od mieszkańców przykładowego miasta, pozwalające ograniczać koszty związane z tym działaniem. Opisano systemy zbiórki odpadów, oraz najczęściej stosowane systemy transportu oparte o kryterium liczby środków transportu użytych do wywozu odpadów. Artykuł zawiera również informacje dotyczące stosowanych środków transportu. Na koniec przeanalizowano koszty ponoszone przez przykładową firmę na środki transportu wykorzystywane do odbioru odpadów komunalnych oraz przedstawiono czynniki mające istotne znaczenie na kształtowanie się tych kosztów. Artykuł został podzielony na dwie odrębne części.

References

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017 poz. 19).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
3. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów, https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=37192&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=22674.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U.2017 poz.2377).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 r. poz. 1742).
6. Nieć A., Pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo LEX, Kraków 2017.
7. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U.UE L z dnia 11 kwietnia 2006 r.).
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879).
9. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 r, uwzględniająca zmiany z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1399).
10. Nowakowski P., Analiza systemu logistycznego zbiórki odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych z pośrednimi punktami miasta Ruda Śląska. VIII International Scientific Conference "Transport problems 2016", Katowice, 29.06-01.07.2016. V In-ternational Symposium of Young Researchers "Transport problems 2016", Katowice 27-28 June 2016. Proceedings, CD.
11. Gradewicz C., Logistyka w strategii rozwoju miasta- aspekty transportu odpadów komunalnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 207/2013, Łódź 2013.
12. Krzywda D., Procesy logistyczne w gospodarce stałymi odpadami komunalnymi. Logistyka nr 2/2012.
13. Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urząd Miejski w Bielsku-Białej, http://czystemiasto.bielsko-biala.pl/79-aktualnosci/198-nowy-system-gospodarki-odpadami-komunalnymi-w-bielsku-bialej-od-1-lipca-2018-roku.
14. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, zal_nr_2_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf, https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,65863.html.
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. 2011 nr 80 poz. 433).
16. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 Nr 9 poz. 31).
17. Uchwała nr XIII/201/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek po-datku od środków transportowych.
18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
19. ZGO w Bielsku Białej - pionier odzysku i recyklingu. Gospodarka Odpadami nr 04/2013.
20. Przywarska R., Podstawy oczyszczania miast i terenów wiejskich, Wydawnictwo WSzEiA, Bytom 2003.
21. Kisperska-Moroń D., Logistyka, Wydawnictwo ILiM, Poznań 2009.
22. Leboda R., Odpady komunalne i ich zagospodarowywanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
23. Gradewicz C., Logistyka w strategii rozwoju miasta- aspekty transportu odpadów komunalnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 207/2013, Łódź 2013.
24. Bilitewski B., Hardtle G., M. Klaus, Podręcznik gospodarki odpadami: teoria i praktyka, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warsza-wa 2003.
25. Przywarska R., Wykorzystanie surowców wtórnych elementem systemu gospodarki odpadami. Systemy gospodarki odpadami. Materiały IV Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sanitar-nych. Poznań, Piła 2001.
26. Neider J., Marciniak-Neider D., Transport intermodalny, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1997.
27. Dyrektywa Rady nr 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 roku w sprawie określenia maksymalnych wymiarów poszczególnych pojazdów kołowych w ruchu krajowym i ponadgranicznym na ob-szarze Wspólnoty oraz określenia maksymalnych ciężarów w ru-chu ponadgranicznym.
28. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, SIWZ.doc, https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,65863.html.
29. Generowicz A., Iwanejko R., Wybór optymalnego rozwiązania systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy niepewnej sytuacji rynkowej, Logistyka nr 3/2015, Kraków 2015.
30. Niziński S., Michalski R., Utrzymanie pojazdów i maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2007.
31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261).
32. Grega R., Homišin J., Krajňák J., Urbanský M., Analysis of the impact of flexible couplings on gearbox vibrations, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2016, vol. 91, p. 43-50. ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.91.4.
33. Harachová D., Deformation of the elastic wheel harmonic gearing and its effect on toothing, „Grant journal” 2016, vol. 5, no. 1, p. 89-92, ISSN: 1805-0638.
34. Homišin J., Kaššay P., Puškár M., Grega R., Krajňák J., Ur-banský M., Moravič M., Continuous tuning of ship propulsion sys-tem by means of pneumatic tuner of torsional oscillation, „Interna-tional Journal of Maritime Engineering: Transactions of The Royal Institution of Naval Architects” 2016, vol. 158, no. Part A3, p. A231-A238, ISSN: 1479-8751.
35. Kaššay P., Homišin J., Urbanský M., Grega R., Transient torsional analysis of a belt conveyor drive with pneumatic flexible shaft coupling, “Acta Mechanica et Automatica” 2017, vol. 11, p. 69-72. DOI: 10.1515/ama-2017-0011.
36. Kaššay P., Urbanský M., Torsional natural frequency tuning by means of pneumatic flexible shaft couplings, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2015, vol. 89, p. 57-60, ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2015.89.6.
37. Mantič M., Kuľka J., Kopas M., Faltinová E., Petróci J., Special device for continuous deceleration of freight cableway trucks, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2016, vol. 91, p. 89-97, ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.91.9.
38. Medvecká-Beňová S., Influence of the face width and length of contact on teeth deformation and teeth stiffness, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2016, vol. 91, p. 99-106, ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.91.10.
39. Puskar M., Fabian M., Kadarova J., Blist'an P., Kopas M., Autonomous vehicle with internal combustion drive based on the homogeneous charge compression ignition technology, “International Journal of Advanced Robotic Systems” 2017, vol. 14(5). DOI: 10.1177/1729881417736896.
40. Tomko T., Puskar M., Fabian M., Boslai R., Procedure for the evaluation of measured data in terms of vibration diagnostics by application of a multidimensional statistical model, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2016, vol. 91, p. 125-131, ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.91.13.
41. Vojtková J., Reduction of contact stresses using involute gears with asymmetric teeth. „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2015, vol. 89, p. 179-185. ISSN: 0209-3324. DOI: 10.20858/sjsutst.2015.89.19.
42. Zelić A., Zuber N., Šostakov R., Experimental determination of lateral forces caused by bridge crane skewing during travelling, “Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” 2018, vol. 20(1), p. 90-99. DOI: http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.12. ISSN: 1507-2711.
43. Zuber N., Bajrić R., Application of artificial neural networks and principal component analysis on vibration signals for automated fault classification of roller element bearings, “Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance And Reliability” 2016, vol. 18(2), p. 299-306. DOI: 10.17531/ein.2016.2.19. ISSN: 1507-2711.
44. Zuber N., Bajrić R., Šostakov R., Gearbox faults identification using vibration signal analysis and artificial intelligence methods, “Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance And Reliability” 2014, vol. 16(1), p. 61-35, ISSN: 1507-2711.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics