Ocena zachowań komunikacyjnych uczniów szkół średnich i studentów w Radomiu

Assessment of communication behavior of secondary schools and of students in Radom

  • Agata Bandrowska-Kaim Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Marzenna Dębowska-Mróz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Renata Repeć Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: zachowania komunikacyjne, sposób realizowanych przemieszczeń, preferencje, transport miejski

Abstract

Poznanie specyfiki zachowań komunikacyjnych poszczególnych grup uczestników systemu transportowego jest jednym z istotniejszych obszarów zainteresowania logistyki miejskiej. Ważnym problemem do rozwiązania przy tej okazji jest wskazanie najistotniejszych czynników i uwarunkowań decydujących o sposobie realizowanych przemieszczeń. Określenie jak te uwarunkowania zmieniają się w zależności od wieku osób realizujących przemieszczenia w mieście może być punktem wyjścia do opracowywania odpowiedniej oferty organizacyjnej systemu transportowego w mieście. Jedną z liczniejszych grup przemieszczających się w miastach są uczniowie szkół średnich i studenci. Z tego też powodu postawionym do realizacji celem było poznanie specyfiki zachowań komunikacyjnych uczniów i studentów. Czynniki decydujące o wyborach w zakresie przemieszczeń do i ze szkoły/uczelni oraz innych przemieszczeń wykonywanych w przestrzeni miejskiej zostały ustalona na podstawie zrealizowanego w Radomiu pilotażowego badania ankietowego. Uzyskane wyniki i ich analizę przedstawiono w niniejszym artykule.

References

1. Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Szychta E., Preferencje wyboru środka transportu przez mieszkańców Radomia w świetle ba-dań ankietowych,
2. Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Preferencje i ocena funkcjonowania systemu transportu drogowego w Radomiu, Autobusy nr 12, 2016.
3. Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
4. Nosal K., Ocena możliwości zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców w aspekcie badania skuteczności instrumentów zarządzania mobilnością, ZN PW, nr 97, 2013.
5. Nosal K., Starowicz W., Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością, Transport Miejski i Regionalny nr 3, 2010.
6. Rudnicki A., Jakość komunikacji miejskiej, ZNT SITK nr 71, Kra-ków, 1999.
7. Strzelecki Z. (red.), Studium uwarunkowań rozwoju Radomia i strefy podmiejskiej, Mazowieckie Biuro Planowania w Warszawie, Warszawa 2011
8. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 2015
Published
2018-12-21
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency