Emisja hałasu drogowego w Polsce – analiza wyników pomiaru

Danger of road noise in Poland - analysis of test results

  • Michał Pałęga Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Keywords: -

Abstract

Hałas to dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz. Poza tym hasłem można również określić każdy niepożądany, uciążliwy dla człowieka dźwięk, który oddziałuje negatywnie na narząd słuchu oraz inne zmysły, a często zaburza prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. W zależności od źródła jego pochodzenia hałas można podzielić na: hałas komunikacyjny oraz hałas przemysłowy. Oprócz tego, wyróżnić można następujące kategorie hałasu komunikacyjnego: drogowy (uliczny), szynowy (kolejowy, tramwajowy) oraz lotniczy.

W artykule zaprezentowano wybrane pomiary hałasu drogowego w Polsce według badań z 2015 roku z podziałem na drogi krajowe, wojewódzkie i pozostałe (powiatowe, gminne, lokalne), z uwzględnieniem pory dnia i nocy. Poza tym wspomnieć należy, że pomiary hałasu drogowego realizowane są zarówno przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ) w ramach monitoringu bądź kontroli, jak również zarządców dróg.

References

1. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
2. http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-halasu
[data dostępu: 03.11.2018].
3. https://edroga.pl/ochrona-srodowiska/halas-drogowy-dokucza-milionom-polakow-060511616 [data dostępu: 30.10.2018].
4. https://www.obserwatoriumbrd.pl/pl/analizy_brd/problemy_brd/halas/ [data dostępu: 30.10.2018]
5. Leśnikowska-Matusiak I., Wnuk A., Zagrożenie hałasem w ruchu drogowym [w] Logistyka 6/2014.
6. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007, nr 120, poz. 826).
7. Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015, GUS, Warszawa 2017.
Pobrano: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-drogowy-w-polsce-w-latach-2014-i-2015,6,4.html, [data dostępu 02.11.2018].
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627).
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology