Wykorzystanie biogazu jako biopaliwa do zasilania pojazdów mechanicznych

The use of biogas as a biofuel for powering biogas, ecology, renewable Energy sources

  • Mariusz Niekurzak AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
  • Ewa Kubińska-Jabcoń AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
Keywords: biogaz, ekologia, odnawialne źródła energii

Abstract

Energy security, ending resources of fossil energy sources, increase in conventional fuel prices, as well as dependence on imported fuels, have an impact on the need to search for new energy sources. One of the appropriate solutions to this problem is the implementation of biogas as a renewable fuel for transport. Biogas is usually used to generate heat or electricity, but after meeting certain quality requirements, it can also be used as a biofuel for powering mechanical vehicles. The article presents the current state of development of the biogas industry in Poland and defined the prospects for its development.

References

1. Pomykała R, Paulina Łyk P. Biogaz z odpadów (bio)paliwem dla transportu – bariery i perspektyw, CHEMIK, 67, 5, 454–461, 2013.
2. Bajdor K., Biernat K. Biopaliwa jako alternatywne nośniki energii w silnikach spalinowych, klasyfikacja i perspektywy rozwoju, Archiwum Motoryzacji, 1, pp. 5-19, 2011.
3. Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych
(Dz. Urz. UE L 123 z 17.05.2003 r.).
4. Lewandowski W., Ryms M. Biopaliwa – proekologiczne źródła energii. Warszawa: Wydawnictwo WNT, 2013.
5. Klimiuk E., Pawłowska M., Pokój T. Biopaliwa – Technologie dla zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
6. Praca zbiorowa pod red. Głodek E. Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2007.
7. Praca zbiorowa pod red. W. Podkówki. Biogaz rolniczy – odnawialne źródło energii. Teoria i praktyczne zastosowania. Warszawa: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2012.
8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z 06.02.2017 r.).
9. Ralla M., Mierzwa D. Surowce do produkcji biopaliw. Strona internetowa: www. ekonomik.opole.pl/EkoAktywni/prezentacje
10. Megiel E., Krogul A. Otrzymywanie i badanie biopaliw. Storna internetowa: http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/Litwin/cw30_teoria.pdf.
11. Buraczewski G., Bartoszek B. Biogaz – wytwarzanie i wykorzysta-nie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
12. Błażejewski W., Gąsior P., Kaleta J., Kułażyński M. Magazynowa-nie biogazu oraz wykorzystanie jako paliwa do silnika spalinowe-go. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2014.
13. Curkowski A., Mroczkowski P., Oniszk – Popławska A., Wiśniewski G. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie.
14. Gostomczyk W., Efektywność substratów do produkcji biogazu. Strona internetowa: https://www.imp.gda.pl/bf2016/BF2012/prezentacje/p141
15. Czerska H. Biogaz paliwem z przyszłością. Strona internetowa: http://biogazowniakrokpokroku.pl/biogaz-paliwem-z-przyszloscia
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests