Analiza zabezpieczenia przewozu towarów transportem kolejowym w Polsce

Rescue during the rail transport of dangerous goods

  • Karolina Jaworska
  • Gabriel Nowacki
Keywords: rail transport, transport of goods, dangerous goods

Abstract

An article constitutes characterization of basic information about rail transport of goods. Firstly,  it presents basic information about rail transport such as national and international rules of law, rail’s infrastructure and main companies responsible for the organization of transport. Secondly, paper discussed the threats connected with rail transport of goods and it shows procedures and behaviors which should be taken in case of an accident on the railroad. Another theme mentioned in the paper concerns rescue during the rail transport of dangerous goods. The proposition is to improve existing rescue system what will permit to increase the safety of people and the environment. The Article is finished by a brief summary of content described in it.

W artykule przedstawiono rynek transportu kolejowego w Polsce, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów towarów przewożonych z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej. Zaprezentowano najbardziej istotne akty prawne z obszaru  kolejnictwa oraz od dokonano diagnozy transportu kolejowego w odniesieniu do zmian, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat. W artykule poruszono problematykę związaną z klasyfikacją towarów niebezpiecznych, uwzględniając zagrożenia wynikające z transportu niniejszych ładunków. Dodatkowo przedstawiono podstawowe wytyczne dotyczące zabezpieczenia towarów przewożonych transportem kolejowym oraz działania podejmowane na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej.

References

1. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics
2. http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/polski-rynek-to-nasz-priorytet-ale-rozwijac-mozemy-sie-tylko-globalnie-83733.html
3. http://www.utk.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-systemu/151,BEZPIECZENSTWO-I-NADZOR.html
4. https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/7766,Przewozy-ladunkow-niebezpiecznych-w-roku-2015.html
5. https://www.pkpcargo.com/PL
6. https://www.utk.gov.pl/pl/akty-prawne-i-orzecznic/akty-prawne
7. https://www.utk.gov.pl/pl/akty-prawne-i-orzecznic/akty-prawne/akty-prawne-unii-europe
8. Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir – 16, Warszawa 2015.
9. Jaworska K., Nowacki G, Analiza przewozu towarów transportem kolejowym w Polsce, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 9.
10. Jaworska K., Nowacki G, Ratownictwo podczas przewozu towarów niebezpiecznych transportem kolejowym, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 9.
11. Kolejowe przewozy towarowe – wzrost w trybie warunkowym, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2013.
Kolejowego w 2016 roku, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2017.
12. Milczarek A., Otwarcie polskiego rynku kolejowego przewozów towarowych i pasażerskich – szanse i zagrożenia, Studia i prace WNEiZ 2012, nr 27.
13. Nowacki G., Olejnik K., Krysiuk C., Zagrożenia i ratownictwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych w Polsce, Logistyka 2015, nr 4.
14. Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID) (Dz. U. 2015 poz. 1726).
15. Sprawozdanie z funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego
16. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego
w 2016 roku, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2017.
17. Stajniak M., Podział transportu, w: Transport i spedycja, red. M. Stajniak, M. Hajdul i in., Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, s. 29.
18. Szotek E., Woryna M., Transport materiałów wymagających specjalnych warunków podczas przewozu na przykładzie przewozu materiałów niebezpiecznych, „TransLogistics” 2014.
19. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367).
20. Ustawa z dn. 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789 ze zm.).
Published
2018-04-27
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology