Zasady użycia SZ RP w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych

Rules of the Polish Armed Forces using to combat terrorist threats

  • Justyna Bielecka
  • Gabriel Nowacki
Keywords: armed forces, combat terrorist activities, international security

Abstract

The aim of this article is to present the possibility of using the armed forces to combat terrorist activities. Terrorism is a serious threat to international peace and security. In the face of this threat the a basic tenet is a take action  anti-terrorism measures in Poland. Therefore,  the proper functioning of the system prevention terrorist attacks and neutralize  the effects of these attacks need reliable armed forces.

Celem artykułu jest przedstawienie zasad użycia sił zbrojnych w aspekcie zwalczania zagrożeń terrorystycznych. W ostatnich latach terroryzm traktowany jest jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W obliczu tego zagrożenia niezbędne stało się stworzenie podstawowych zasad wykorzystywanych w działaniach antyterrorystycznych na terenie Polski . Wśród nich szczególną rolę w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu przeciwdziałania zagrożeniom  terrorystycznym oraz neutralizowaniu ich skutków posiadają SZ RP.

References

1. Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
2. Ciszewski T., Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków zagrożeń niemilitarnych, Zeszyty Naukowe WSOWL 2011, nr 2, Wrocław 2011.
3. Gocuł Mieczysław, Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych RP, Kwartalnik Bellona 1/2014.
4. http://bezpiecznelotnisko.pl/index.php/artykuly/59-terroryzm-ponowoczesny-jako-zagrozenie-dla-lotnictwa-cywilnego [ dostęp z 12.12.2017 r.]
5. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/zwalczanie_terroryzmu_miedzynarodowego/zagrozenie_terrorystyczne_w_polsce_i_regionie/ [dostęp z 12.12.2017 r.]
6. http://www.nowastrategia.org.pl/sily-zbrojne-at/ [ dostęp z dnia: 12.12.2017 r. ].
7. Kozerawski Dariusz, Międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, wyd. AON, Warszawa 2016.
8. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2013/2015
9. Laqueur W., A History of Terrorism, Transaction Books, New Brunswick 2001.
10. Liedel K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, wyd. Difin, Warszawa 2010.
11. Makarski A., Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 2, 2010. Centrum Antyterrorystyczne ABW, http://www.abw.gov.pl/portal/pl.
12. Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019 z dnia 9 grudnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1218).
13. Nowacki G., Bielecka J., Służby specjalne w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych w Polsce i na świecie, [w:] Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 9.
14. Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego RP – zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2011.
15. Ostaszewski P., Międzynarodowe Stosunki Polityczne, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2010.
16. Schmid A.P., Jongman A. J., Political terrorism. A new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories ad literature, New Brunswick 1988; L. Weinberg, A. Pedahzur, S. Hirsch – Hoefler, The challenges of conceptualizing terrorism, “Terrorism and Political Violence” 2004, vol. 16, nr 4.
17. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014 r.
18. Szafrański J. (red.), Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce, wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.
19. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2016 poz. 904).
20. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.2017.poz .2204).
Published
2018-04-27
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology