Analiza zmian układu komunikacji miejskiej na przykładzie Olsztyna

Analysis of changes of the urban transport system on the example of Olsztyn

  • Magdalena Karczewska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Keywords: urban transport, transport accessibility, GIS tools

Abstract

The aim of the article is to present the assessment of the accessibility of Olsztyn as a factor determining the tourist attractiveness of the area. For this purpose, GIS tools were used. The condition of public transport before and after the construction of tram lines was compared. The Network Analyst extension was used for analysis, thanks to which we can designate a supported area.

Przedmiotem artykułu jest prezentacja oceny dostępności komunikacyjnej Olsztyna jako czynnika determinującego atrakcyjność turystyczną obszaru. W tym celu użyto narzędzi typu GIS. Porównano stan komunikacji miejskiej przed wybudowaniem linii tramwajowych i po ich wybudowaniu.

W artykule poruszono tematykę komunikacji miejskiej w Olsztynie – opisano jej główne cechy oraz historię powstania. Przedstawiono wyniki analiz przy użyciu rozszerzenia Network Analyst, które – według definicji ze strony internetowej GIS – „pozwala na prowadzenie przestrzennych analiz sieciowych, takich jak: śledzenie tras, wyznaczanie kierunków poruszania się, wskazywanie najbliżej położonych obiektów oraz wyznaczanie obszarów działania”. Ostatnia z wymienionych możliwości została wykorzystana do zbadania obszaru, jaki jest w zasięgu przystanków pod względem czasu dojścia. Tego rodzaju analizy są pomocne do poprawy jakości komunikacji miejskiej, zmiany lokalizacji przystanków oraz przede wszystkim do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta.

References

Bąkowski W., Dyr T., Popyt na usługi użyteczności publicznej w transporcie regionalnym i dostoso-wanie przewoźników do zasad określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2014, nr 7–8.

Czyża S., Szuniewicz K., Kucharczyk B., Systemy informacji przestrzennej, Lublin 2017.

Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.

Dyr T., Kozłowska M., Koszty kongestii w Unii Europejskiej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 1–2.

Dyr T., Wsparcie rozwoju trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej z funduszy Unii Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 7–8.

Farsewicz P., Olsztyn dobuduje 6 km torów tramwajowych. Rusza przetarg: https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/olsztyn-dobuduje-6-km-torow-tramwajowych-rusza-przetarg-58394.html (dostęp: 28.05.2019 r.).

Gaździcki J., Leksykon geomatyczny, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa 2001.

Gromadzki M., Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r., Reda-Olsztyn, marzec-wrzesień 2015.

http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,150375,20175531,olsztynskie-autobusy-i-tramwaje-chwalone-w-polsce.html (dostęp: 06.08.2018 r.).

https://www.mpkolsztyn.pl/ (dostęp: 05.08.2018 r.).

https://www.zdzit.olsztyn.eu/pl/ (dostęp: 06.08.2018 r.).

Jakubowski A., Dostępność komunikacyjna i transportowa miast w województwie lubelskim, [w:] Bronisz U. (red.), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000–2010, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2011, s. 116–131.

Maráková V., Dyr T., Wolak-Tuzimek A., Factors of tourism’s competitiveness in the European Union countries, “E a M: Ekonomie a Management” 2016, Vol. 19, No. 3.

Ogrodniczak M., Ryba B., Piórecka N., Piłat Ł., Dawidzionek J., Implementacja oprogramowań typu GIS w Logistyce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, załącznik do Uchwały nr XXXVII/660/13 Rada Miasta Olsztyna z dn.16.05.2013 r.

www.gisplay.pl (dostęp: 07.08.2018 r.).

www.transport-publiczny.pl (dostęp: 07.08.2018 r.).

Published
2019-05-31
Section
Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems