Aspekt bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną

Aspect of pedestrian safety at road intersections with traffic lights

  • Katarzyna Sosik Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Inteligentnych Systemów Decyzyjnych
  • Patrycja Pawłowska Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Inżynierii Transportu, Zakład Inżynierii Produkcji
Keywords: transport drogowy, sygnalizacja świetlna, miejski system transportowy, miasto dla pieszych, systemy telematyczne

Abstract

The Processes of Globalisation, mobility of the society, modernization of transport infrastructure, the desire to own means of transport contribute to the increased number of road vehicles and many transport problems. These include, above all, the occurrence of transport congestion, which in turn is the source of further problems of road transport systems. Environmental pollution, increased noise, occurring traffic hazards, difficult communication has a negative impact on the functioning of users of urban transport systems. In contrast to the increasing expectations of users of urban transport systems, systems supporting their safety and increasing the capacity of transport networks come out. One of the examples of the system is traffic lights. The implementation of this system allows for safer movement of individual road users, including pedestrians.

The article discusses the problem of pedestrian safety in road traffic. The analysis of police statistical data on the number of accidents and their effects with the participation of pedestrians was presented. In addition, the results of research on the subjective assessment of pedestrian safety at road intersections using traffic lights are presented. The method of direct interview involving pedestrians as participants of road traffic was used.

References

1. Iwan S., Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transportu dostawczego w miastach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin, 2013.
2. Szołtysek J., Logistyka miasta, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-ne, Warszawa, 2016.
3. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r., GUS, https://stat.gov.pl/ [data dostępu: 27-02-2019].
4. Danielewicz J., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.
5. Szołtysek J., Brdulak H., Kauf S., Miasta dla pieszych, Texter, Warszawa, 2016.
6. Sosik K., Iwan S., Znaczenie sygnalizacji świetlnej do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 6, 2018, s. 249-256.
7. Transport – wyniki działalności w 2017 r, Główny Urząd Staty-styczny, https://stat.gov.pl/ [data dostępu: 18-01-2019].
8. Tomczuk P., Wytrykowska A., Analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo pieszego na przejściu dla pieszych typu "zebra" niesterowanym sygnalizacją świetlną, Logistyka, nr 4, 2015, s. 1077-1087.
9. Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
10. Małecki K., Iwan S., Zastosowanie rozwiązań telematycznych jako czynnik warunkujący efektywne zarządzanie miejskim transportem towarowym, Logistyka, nr 3, 2014.
11. Wydro B. K., Telematyka-znaczenie i definicje terminu, Telekomunikacja i techniki informacyjne, nr 1-2, Instytut Łączności, Warszawa, 2005.
12. Wypadki drogowe w Polsce w 2018 roku, Komenda Głowna Policji, Warszawa, 2019, http://statystyka.policja.pl/ [data dostępu: 23-03-2019].
13. Sosik K., Koncepcja sieci odcinkowych pomiarów prędkości w województwie zachodniopomorskim, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 12, 2018, s. 238-241.
14. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskie, Warszawa, 2013, https://www.bbn.gov.pl [data dostępu: 16-01-2019].
15. Wojewódzka-Król J., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu. Eu-ropa, Polska – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2018.
16. Szymoniak A., Eurologistyka. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2014.
17. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-2014-2023 [data dostępu: 10-05-2019].
18. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2018 roku, Warszawa 2019, https://www.gddkia.gov.pl/ [data dostępu:10-05-2019].
19. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Wytyczne dla projektowania i wykonania sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych w województwie pomorskim, Gdańsk 2018, https://www.gddkia.gov.pl/ [data dostępu:10-05-2019].
20. Blumczyńska A., Wybrane definicje z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych, Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk 2015, http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/ [data dostępu: 10-05-2019].
21. Najwyższa Izba Kontroli, Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych, Warszawa 2015, https://www.nik.gov.pl/p [data dostępu: 11-05-2019].
22. Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku, Komenda Głowna Policji, Warszawa, 2019, http://statystyka.policja.pl/ [data dostępu: 11-05-2019].
23. Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Komenda Głowna Policji, Warszawa, 2019, http://statystyka.policja.pl/ [data dostępu: 11-05-2019].
Published
2019-07-09
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology