Aspekty projektowania rozjazdów na łukach i krzywych przejściowych w świetle przepisów krajowych

Aspects of designing railway turnouts on curves and transition curves in the light of national regulations

  • Paulina Szabłowska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego
  • Maciej Rochel Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego
Keywords: rozjazd, kolej, łuk, krzywa przejściowa

Abstract

Paper discussed the design of railway turnouts on curves and transition curves. The article describes the current legal status and the origin of national regulations. In addition, the rules for the design of turnout connections on curves and transition curves, calculations of curves in turnout and speeds in turnout directions are presented in accordance with PN-EN 13803 "Railway - Track - Track design parameters in the plan - Track with a width of 1435 mm and larger " as well as „Standardy Techniczne - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) „ ST-T1-A6 Układy geometryczne torów”.

References

1. W. Rzepka, „Rozjazdy łukowe w planie i profilu”, WKiŁ, Warszawa 1966
2. W. Koc, „Analityczne podejście do problematyki łukowania rozjazdów kolejowych”, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, nr 25, Poli-technika Poznańska, 2017
3. M. Migdał, D. Szczepiński, J. Karliński, R. Frączek, „Standardy Techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 120 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem)”, Tom I – Załącznik ST-T1-A6 „Układy geometryczne torów”, wersja 1, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa, 2017
4. Rozporządzenie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
5. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 czerwca 2014 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle klejowe i ich usytuowanie
6. PN-EN 13803 „Kolejnictwo – Tor – Parametry projektowania toru w planie – Tor o szerokości 1435 mm i większej”.
7. S. Grulkowski, Z. Kędra, W. Koc, M. J. Nowakowski, „Drogi szyno-we”, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2013;
8. Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Warszawa 2015r.
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests