Problematyka pomiaru mocy czynnej w przypadku przebiegów odkształconych

The problem of active power measurement in the case of distorted waveforms

  • Agata Bandrowska-Kaim Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Krzysztof Kratiuk Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: jakość energii elektrycznej, harmoniczne, interharmoniczne, subharmoniczne, współczynnik zniekształceń, moc czynna, pomiar energii elektrycznej

Abstract

The article discusses the influence of deformed waveforms on the accuracy of power measurement in the energy meters installed by the distributors of the power system. The basic sub-logical and reliability aspects of the real energy measure are presented. The discussed issue is presented based on the analysis of two cases: deformed waveforms with a fundamental component and higher harmonic content and distorted waveforms with subharmonic and interharmonic contents

References

2. Karta Katalogowa NORAX 1/CORAX 1’ Jednofazowy licznik energii elektrycznej www.apator.com
3. Kiernicki J., Bałuka G., Zastosowanie elektronicznych liczników energii elektrycznej do detekcji lokalizacji przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej, Energetyka 2012, nr 12.
4. Korczyński J., Kusmierek Z., Wpływ subharmonicznych i interharmonicznych na dokładność pomiaru mocy czynnej w obwodach elektrycznych, Przegląd Elektrotechniczny ISSN 0033-2097, R. 86 NR 9/2010.
5. Lundquist J., “Field measurements of harmonic distortion and the role of the DC-link inductor,” 8th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Athens, Greece, pp 1119-1124, 1998.
6. Polska Norma PN-EN 61000-4-7, 2004, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-7: Metody badań i pomiarów. Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych dla sieci zasilających i przyłączonych do nich przyrządów.
7. Polska Norma: PN-EN 50160: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2002.
8. Polska NormaPN-EN 61000-4-30, 2005, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-30: Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii.
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm..
10. Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, 31 maja 2011.
11. Tarasiuk M., Świderski J., Wykorzystanie nowoczesnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych (AMI) w procesie rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, s.530-540, www.energetyka.pl sierpień 2015.
12. wikiwand.com/pl/Piec_indukcyjnyBąk
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests