Wstępne badania eksploatacyjnego zużywania przewodów jezdnych trakcji trolejbusowej

Preliminary studies of operating wear of trolleybus traction wires

  • Daniel Pieniak Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Mirosław Guzik Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Kamil Pasierbiewicz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Agata Walczak Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Keywords: Trolleybus traction network, 3D scanning, Tribological operating wear

Abstract

Trolleybuses are vehicles used for transport people in public transport systems. A traction network is an integral part of the trolleybus communication system. The traction network is used to supply trolleybuses with electricity with specified parameters in changing operating conditions. Important elements for the functioning of the trolleybus network are traction wires that form the roadway. The wires are used to supply the trolleybus with electricity. In the paper, operating wear of selected traction wires Djp 100 used in trolleybus traction in Lublin was evaluated. Changes in wires geometry as a result of wear were analyzed. Residual mechanical strength of used wires was determined. In addition, roughness measurements and microscopic studies of the condition of the wires surface were conducted. Studies were comparative nature, the reference specimens were new - unused.

Trolejbusy są pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób w systemach komunikacji zbiorowej. Integralną częścią systemu komunikacji trolejbusowej jest sieć trakcyjna, która służy do zasilania trolejbusów energią elektryczną o określonych parametrach w zmiennych warunkach eksploatacji. Istotnym elementem dla funkcjonowania sieci trolejbusowej są przewody trakcyjne, które tworzą tor jezdny. Przewody służą do zasilania trolejbusu energia elektryczną. W niniejszej pracy dokonano oceny eksploatacyjnego zużywania się wybranych przewodów trakcyjnych Djp 100, wykorzystywanych w trakcji trolejbusowej w Lublinie. Analizowano zmiany geometrii przewodów w wyniku zużywania. Określono pozostałą wytrzymałość mechaniczną przewodów zużytych. Ponadto wykonano badania chropowatości przewodów i badania mikroskopowe stanu warstwy wierzchniej przewodów. Badania miały charakter porównawczy, próbę referencyjna stanowiły przewody nowe – nieużywane.

References

1. Bąk R., Burczyński T.: Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, wyd. WNT, Warszawa 2013.
2. Hebel K.: Kierunki rozwoju komunikacji trolejbusowej w świetle wyników badań marketingowych w Gdyni. Logistyka 3/2012, str. 787-792.
3. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. Wyd. PWN, Warszawa 2009.
4. Pieniak D., Guzik M., Pasierbiewicz K.: Wstępne badania eksploatacyjnego zużywania przewodów jezdnych trakcji trolejbusowej (raport z badań). Seminarium Naukowe o. Lubelskiego Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, 21.06.2018 r., Nałęczów.
5. PN-EN ISO 4287:1999: Specyfikacje geometrii wyrobów - Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa - Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni.
6. PN-EN ISO 6892-1:2009: Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej.
7. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość materiałów. Część II. Wybrane zagadnienia wytrzymałości materiałów. Wyd. UWND AGH, Kraków 2004.
8. http://mpk.lublin.pl (czerwiec/lipiec 2018).
9. http://www.elektroline.cz (maj/czerwiec 2018).
10. http://www.esko-praha.cz ((maj/czerwiec 2018).
11. http://www.nkt.com.pl (maj/czerwiec 2018).
12. http://www.pktgdynia.pl (czerwiec/lipiec 2018).
13. http://www.tlt.pl (czerwiec/lipiec 2018).
Published
2019-11-09
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests