Podróże osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie multimodalnym

Travels of disabled people and people with reduced mobility in multimodal transport

  • Ewa Raczyńska-Buława
Keywords: availability, multimodal transport, disabled people

Abstract

Availability of transport is becoming the topic of discussion and thesis on the various levels. Impact on the popularity of the topic are result of announcement of governmental projects „Dostępność Plus” and „Porozumienie na rzecz dostępności”, and also expected changes in EU law – project of European Accessibility Act and novelization of Regulation (EU) No 1371/2007, equivalent of Regulation (EU) No 181/2011, passenger rights in bus and coach transport. The issues has been presented in this article.

Tematyka dostępności coraz częściej staje się tematem dyskusji i prac na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej. Wpływ na popularność tematu mają przede wszystkim ogłoszenie rządowego projektu Dostępność Plus wraz z Porozumieniem na rzecz dostępności oraz przewidywane zmiany w prawie na szczeblu unijnym – projektowane wdrożenie Europejskiego Aktu Dostępności oraz planowana nowelizacja Rozporządzenia 1371/2007, będącego odpowiednikiem rozporządzenia 181/2011 w sprawie praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Prezentacja tych zagadnień jest przedmiotem niniejszego artykułu.

 

 

References

Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144.

Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.

Dyr T., Polityka transportowa a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, (w:) J. Hawlena (red.), Transport a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2011.

Informacja o wynikach kontroli Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu, nr ewid. 6/2016/P/15/069/LBY, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy, 2016.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych: M.P. 1997, nr 50, poz. 475.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz. U. 2012, poz. 1169.

Łódzki Standard Dostępności, Zarządzenie nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r.

Program rządowy Dostępność Plus 2018–2025, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2018.

Raczyńska-Buława E., Mobilność osób starszych. Dlaczego nie transport publiczny?, „Technika Transportu Szynowego” 2017, nr 1–2.

Raczyńska-Buława E., Rodzina w podróży, „Technika Transportu Szynowego” 2017, nr 10.

Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej: Dz. Urz. WE L 255 z dnia 29.9.2010, s. 1–100.

Rozporządzenie 1371/2007 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie Nr 2006/2004.

Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy. Zał. do zarządzenia nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017.

Uchwała nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus.

Uchwała Rady Miejskiej nr LXVII/1727/18 w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2025”, Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 13 marca 2018 r., poz. 1198.

Ustawa o dostępności, projekt z dnia 23 listopada 2018, projekt nr UA44 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. 2011, nr 5, poz. 13 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 1997, nr 98, poz. 602 z późn. zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 1985, nr 14, poz. 60 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm.

Wiedeń. Zakaz podwożenia dzieci do szkoły działa. Znamy wyniki pilotażu: https://www.transport-publiczny.pl/mobile/wieden-zakaz-podwozenia-dzieci-do-szkoly-dziala-znamy-wyniki-pilotazu-60438.html?fbclid=IwAR01tiZjsuT0aC4nvKAKa_B1EuoAEbIDM3c2381DmhXmV0TQXK_JdVqVi0o (dostęp: 30.12.2018).

www.andrewbus.pl (dostęp: 30.12.2018).

www.pks.lodz.pl (dostęp: 30.12.2018).

www.pzg.lodz.pl (dostęp: 30.12.2018).

www.utk.gov.pl (dostęp: 30.12.2018).

www.wichertravel.pl (dostęp: 30.12.2018).

Zielona księga W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, COM (2007) 551.

Published
2019-08-29
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management