The Ocena stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce

The evaluation of safety of railway transport in Poland

  • Karolina Jaworska Military University of Technology in Warsaw
  • Nowacki Nowacki Military University of Technology in Warsaw
Keywords: security, rail transport, events on the railways, accident

Abstract

The article presents the characteristics of rail transport taking into passenger and freight transport. The entities responsible for the safety of the railway sector have been presented, including the Rail Transport Office, PKP PLK SA and the Railway Protection Guard. The paper presents statistical data regarding events on the railway and describes the safety of dangerous goods transport. In addition, as part of the paper, were presented the main problems of the railway sector and the analysis of the condition of railway infrastructure, network density and accidents on railway lines. In the end the safety of railway transport in Poland was assessed.

 

W artykule przedstawiono charakterystykę transportu kolejowego z uwzględnienie przewozów pasażerskich oraz towarowych. Zaprezentowano podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo sektora kolejowego, wśród których wyróżniono Urząd Transportu Kolejowego, spółkę PKP PLK S.A oraz Straż Ochrony Kolei. W pracy ukazano dane statystyczne uwzględniające zdarzenia na kolei oraz opisano bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych. Dodatkowo, w ramach referatu, przedstawiono główne problemy sektora kolejowego i poprzez analizę stanu infrastruktury kolejowej, gęstości sieci oraz zdarzeń i wypadków na liniach kolejowych dokonano oceny stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce.

References

http://www.bezpieczny-przejazd.pl/statystyki/

http://www.kgsok.pl/o-sok/historia/

http://www.kgsok.pl/struktura-sok/schemat-organizacyjny/

https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-to/

https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/dane-archiwalne/14765,Przewozy-pasazerskie-w-2018-r.html

https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-to/dane-archiwalne/14766,Przewozy-towarowe-w-2018-r.html

https://www.nik.gov.pl/o-nik/podstawy-prawne-dzialania-nik/

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/utk-podsumowuje-bezpieczenstwo-na-kolei-w-2018-r-90922.html

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14768,Kolejny-rok-rekordow-na-kolei-podsumowanie-2018-r.html

Jaworska K., Nowacki G, Analiza przewozu towarów transportem kolejowym w Polsce, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 9

Jaworska K., Nowacki G, Analiza zabezpieczenia przewozu towarów transportem kolejowym, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2018, nr 4

Jaworska K., Nowacki G, Ratownictwo podczas przewozu towarów niebezpiecznych transportem kolejowym, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 9,

Mały rocznik statystyczny Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018

Misiewicz M., Miasto przyjazne niepełnosprawnym, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2014

Ocena Funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2017 roku, 2018

Pietrzak K., Towarowy transport kolejowy w Polsce, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2015

Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID) (Dz. U. 2015 poz. 1726)

Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r., UTK, 2018

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2017 r., UTK, 2018

Stasikowski R., Transport kolejowy. Analiza administracyjnoprawna, Difin, Warszawa 2013

Ustawa z dn. 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789 ze zm.)

Wołejszo J., Paszkiewicz R., Nyszk W., Szeląg K., Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, AON, Warszawa 2014

Published
2019-08-29
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology