Rola wojsk specjalnych w konflikcie hybrydowym

The Role of the Special Forces in Hybrid Conflict

  • Justyna Bielecka Military University of Technology in Warsaw
  • Gabriel Nowacki Military University of Technology in Warsaw
Keywords: Special Forces, hybrid conflict, terrorism

Abstract

The purpose of this article is to discuss the role of special forces in possible hybrid conflict. This conflict, as a combination of conventional and irregular activities, forces the international environment to undertake activities aimed at developing a new, detailed and comprehensive approach, ensuring security and stability. Undoubtedly, terrorism is the main attribute in the hands of the asymmetrical subject. Asymmetry is the tool and strength of terrorists and the source of their successes. It is not associated with any concessions or concessions. The main objective of the action is to maximize the losses of the opponent, while the only limitation of the violence are technological and organizational barriers. And it is precisely these threats that are reacted by Special Forces with specific predispositions to prevent, combat and respond to hybrid phenomena.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli wojsk specjalnych w ewentualnym konflikcie hybrydowym. Konflikt ten jako kombinacja  działań konwencjonalnych oraz nieregularnych, wymusza na środowisku międzynarodowe podjęcie działań  zmierzających do opracowania nowego, szczegółowego oraz kompleksowego podejścia, zapewniającego bezpieczeństwo oraz stabilność. Niewątpliwie terroryzm jest głównym atrybutem w rękach podmiotu asymetrycznego. Asymetria  jest  narzędziem oraz siłą terrorystów oraz  źródłem ich sukcesów. Nie jest związana z żadnymi ustępstwami czy koncesjami. Głównym celem działania jest maksymalizacja strat przeciwnika, zaś jedynym ograniczeniem przemocy stają się bariery technologiczne i organizacyjne.  I właśnie na te zagrożenia reagują Wojska Specjalne, posiadające szczególne predyspozycje do zapobiegania, zwalczania oraz reagowania na zjawiska o charakterze hybrydowym.

References

Banasik M, Parafinowicz R., Teoria i praktyka działań hybrydowych, Zeszyty Naukowe AON nr 2(99) 2015.

Bielecka J, Nowacki G., Zasady użycia SZ RP w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2018, nr 4.

Bielecka J., Nowacki G., System Obronny państwa w kontekście walki z terroryzmem [w:] Dylematy współczesnej obronności Polski. Polityczne i militarne aspekty obronności państwa, wyd. Adam Marszałek 2017 r.

Darczewska J , Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, Warszawa 2014.

Gruszczak A., Hybrydowość współczesnych wojen. www.bbn.gov (dostęp 15.05.2019).

Hoffman F. G., Conflicts in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy studies, Arlington 2007 r., s. 14; R. Peters, Hybrid threats: reconceptualizing the evolving character of modern conflict [w:] Strategic Forum 2009 r., nr 240.

Jaruszewski W., Terroryzm w dobie współczesnych konfliktów, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Nemeth W. J., Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare, Naval Postgraduate School, Monterey, June 2002.

Pacek B.(red.), „Wojska Specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne”, AON, Warszawa 2013.

Rutkowski C., Terroryzm – patologia społeczna XXI wieku. Nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, [w]: J. Gotowała (red. nauk.) Terroryzm – rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiały z konferencji naukowej zorganizowane 26 października 2005 roku, AON, Warszawa 2006.

Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.

Stelmach J., Reagowanie na zamachy terrorystyczne, Warszawa 2016.

Toffler A., Następne wojny stoczą ze sobą prywatne armie. Dziennik Polska, Europa, Świat, 20.04.2006 r.

www.antyterroryzm.gov.pl/CAT (dostęp 15.05.2019).

https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-4/1213,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-WYDANIE-SPECJALNE.html (dostęp 15.05.2019).

Published
2019-08-29
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology