Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Zamościu

Economic and social conditions for the development of the tourist services market in Zamość

  • Joanna Hawlena Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Jerzy Koproń Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Rafał Rowiński Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Keywords: tourist services, tourist traffic, tourism management

Abstract

The article deals with the current problem, which can be defined as the search for economic and social determinants that allow increasing tourist traffic and its effective in the studied area. Issues related to Zamość, in which the issues of effective tourism management are among the priority ones. The aim of the study is to verify and familiarize the recipient with the most valuable tourist values of this region, as well as to indicate the most important conditions and sources determining local tourism development as well as economic and social effects associated with this process. The assessment was based on current empirical research, which increases the usefulness of the study to solve significant problems in the field of tourism in the city placed on the UNESCO World Heritage List.

 

Artykuł dotyczy aktualnego problemu, który można określić, jako poszukiwanie ekonomiczno-społecznych determinant umożliwiających zwiększenie ruchu turystycznego i jego efektywności na badanym obszarze. Problematyka dotyczy Zamościa, w którym zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania turystyką należą do priorytetowych. Celem opracowania jest zweryfikowanie i przybliżenie odbiorcy najcenniejszych walorów turystycznych tego regionu, jak i wskazanie najważniejszych uwarunkowań i źródeł determinujących lokalny rozwój turystyki oraz ekonomiczne i społeczne efekty związane z tym procesem. Ocenę oparto na aktualnych badaniach empirycznych, co zwiększa stopień przydatności opracowania do rozwiązania istotnych problemów z zakresu turystyki w mieście umieszczonym na Liście Dziedzictwa Światowego UNESCO.

 

References

Barcicki M., Krzemionki opatowskie jako unikatowy produkt turystyczny, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013, nr 3.

Dyr T, Ziółkowska K., Economic infrastructure as factor of the region’s competitiveness, Central European Review of Economics & Finance 2014, Vol. 6, No. 3.

Glinka T., Walenciak A., Walenciak P., Małopolska północno-wschodnia, Wydawca – Sport i Turystyka MUZA, Warszawa 2000, s. 295.

Hawlena J., Sawicki B., Aktualne trendy rozwoju turystyki lotniczej, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013, nr 3.

http://www.turystyka.zamosc.pl/pl/page/323/ratusz.html

http://www.turystyka.zamosc.pl/pl/page/325/rynek-wielki.html

http://www.turystyka.zamosc.pl/pl/page/329/rotunda.html

http://www.turystyka.zamosc.pl/pl/page/434/kamienice-ormianskie.html

Koprukowniak A., Witusik A., Zamość – z przeszłości twierdzy i miasta, Rocznik Lubelski, Lublin 1980.

Kowalczyk J. (red.), Zamość miasto idealne, Wydawnictwo Lubelskie 1980.

Kowalczyk J., Czterysta lat Zamościa, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1983.

Maráková V., Dyr T., Wolak-Tuzimek A., Factors of tourism’s competitiveness in the European Union countries. E a M: Ekonomie a Management, 2016, Vol. 19, No. 3.

Mendola D., Volo S., Building composite indicators in tourism studies: Measurements and applications in tourism destination competitiveness. Tourism Management, 2017, Vol. 59.

Pilichowie M i P., Polska – ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2001.

Polska. Zielony przewodnik, Wydawnictwo Bezdroża, Warszawa 2006.

Rudawska I., Usługi w gospodarce rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Wrzosek W. Funkcjonowanie rynku. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.

Published
2019-06-01
Section
Logistyka/Logistics