Możliwości i uwarunkowania wdrażania rozwiązań integracyjnych w transporcie zbiorowym na przykładzie obszaru dwumiasta Słupsk–Ustka

Possibilities and conditions for the implementation of integration solutions in public transport on the example of a dobule-city area Slupsk-Ustka

  • Tomasz Adamkiewicz Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
Keywords: Public transport, dobule-city area, integration of public transport

Abstract

The article presents the problems of integration solutions in mass transport. This topic is based on the connections between Słupsk and Ustka, which is linked by a mutual cooperation agreement. Both towns form a dobule-city area, which aims to conduct a common regional policy. The aim of this article is to demonstrate the legitimacy of integrating the mass transport system operating in this area. The task of integration processes on the public transport market is to provide the inhabitants of a region with a reliable transport system, streamlining the movement by a transparent tariff, adjusting the network of connections to the demand and shortening the travel time. It is necessary to construct a transport offer in such a way as to promote the attractiveness of public transport, in particular against the background of individual motorisation. The premise for building an integrated transport system should be all postulates of inhabitants of a region. The results of the research project carried out prove that the issue of integrating public transport in this area is still valid. Their comparison with the proposed integration assumptions indicates that these solutions are an opportunity to improve its functioning. Implementation of the assumptions linking urban transport in Słupsk with mass transport in the Słupsk-Ustka corridor would contribute to strengthening the cooperation of both cities and improving their tourist attractiveness. However, it requires proper cooperation of local governments, taking into account all the travel postulates of the inhabitants of the region. The administrative boundaries can not constitute barriers to smooth movement between these cities.

W artykule przedstawiono problematykę rozwiązań integracyjnych w transporcie zbiorowym. Tematykę tą omówiono w oparciu o powiązania występujące pomiędzy Słupskiem i Ustką, które łączy umowa o wzajemnej współpracy. Obie miejscowości tworzą obszar dwumiasta, mający za zadanie prowadzenie wspólnej polityki regionalnej. Celem artykułu jest wykazanie zasadności integracji systemu transportu zbiorowego funkcjonującego na tym obszarze. Zadaniem procesów integracyjnych na rynku transportu zbiorowego jest zapewnienie mieszkańcom danego regionu niezawodnego systemu transportowego, usprawniającego przemieszczenia dzięki przejrzystej taryfie, dostosowaniu siatki połączeń do występującego zapotrzebowania oraz skróceniu czasu podróży. Niezbędne jest takie skonstruowanie oferty przewozowej, aby sprzyjała ona podniesieniu atrakcyjności transportu publicznego, w szczególności na tle motoryzacji indywidualnej. Przesłanką do budowy zintegrowanego systemu transportowego powinny być wszystkie postulaty zgłaszane przez mieszkańców danego regionu.  Wyniki zrealizowanego projektu badawczego dowodzą, że problematyka zintegrowania transportu zbiorowego na tym obszarze jest wciąż aktualna. Ich zestawienie
z proponowanymi założeniami integracyjnymi wskazuje, że rozwiązanie to jest szansą na  usprawnienie jego funkcjonowania. Realizacja założeń integrujących transport miejski  w Słupsku z transportem zbiorowym w korytarzu Słupsk – Ustka, przyczyniłaby się do zacieśnienia współpracy obu miast oraz poprawy ich atrakcyjności turystycznej. Wymaga jednak należytej współpracy samorządów, uwzględniającej postulaty przewozowe mieszkańców regionu, tak aby granice administracyjne nie stanowiły barier w sprawnym przemieszczaniu się pomiędzy tymi miastami.

References

1. Bąk M., Borkowski P., Pawłowska B., Integracja transportu pasażerskiego kolejowego z transportem miejskim – wykorzystanie teoretycznych rozwiązań w praktyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcjonowanie i rozwój transportu” 2015, nr 41.
2. Bąkowski W., Integracja systemu regionalnych przewozów pasażerskich a wartość dodana dla pasażera, „Przegląd Komunikacyjny” 2006, nr 1.
3. Dane PKS Słupsk S.A., Nord Express sp. z o.o. i UP Ramzes.
4. Dydkowski G., Integracja transportu miejskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009.
5. Grzelec K., Wyszomirski O., Regionalizacja zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe” 2017, nr 4.
6. Kłos B. (red.), Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
7. Michalski T., Geografia społeczno-gospodarcza dla ekonomistów, Prace Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Sopocie, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2005.
8. Rucińska D. (red.), Rynek usług transportowych w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
9. Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
10. Strategia Rozwoju Miasta Ustka do roku 2020, Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Ustka, Ustka 2011.
11. Wyszomirski O. (red.), Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Published
2018-04-26
Section
Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems