Integracja wybranych obszarów systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy

Integration of selected system solutions quality and safety management

  • Estera Pietras Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ergonomii
Keywords: Skuteczne zarządzanie

Abstract

Z uwagi na fakt że od jakości nie ma odwrotu to w systemie gospo-darczym nie walczy się tylko o cenę wyrobu, lecz również o jakość. Z całą pewnością zwyciężają przedsiębiorstwa, które traktują poważnie jakość wyrobu. Zatem certyfikacja zintegrowanego systemu zarzą-dzania jest nader aktualna. Jednocześnie należy zauważyć, że przy tak wzrastającej konkurencji przedsiębiorstwa które nie uwzględnią obowiązujących norm przestaną być atrakcyjne

References

1. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008.
2. Matuszak-Flejszman A.: System zarządzania środowiskowego w organizacji. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
3. Nowosielski R.: Ogólne problemy integracji systemów zarządzania. „Czystsza Produkcja w Polsce” 1999 nr 1.
4. Recognition of Integrated Management System, An NCSI Publi-cation, G018/Issue 2, April 2000.
5. Ejdys J.: Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
6. Ejdys J., Kobylewska U., Lulewicz-Sas A.: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. 2006 Systemy Zarządzania Jakością. Oficyna Wydawnicza Poli-techniki Białostockiej, Białystok 2012
7. Olkiewicz M.: Modelowanie Kreowanie Jakości w Organizacjach w Ramach Foresightu Jakościowego. Wydawnictwo uczelniane Poli-technika Koszalińska, Koszalin 2017.
8. Skrzypek E., Hofman M.: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010
9. PN-EN ISO 9000:2005 Podstawy i Terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
10. Górna J.: Wpływ systemu zarządzania jakością na procesy logi-styczne w firmie .Roczniki naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolników i Agrobiznesu 2007, t. IX.
11. Kliciński S.: Problemy implementacji podejścia procesowego opar-tego na normie ISO 2001:2000 Podejście procesowe w organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 52/2009
12. Rajkiewicz M., Mikulski R.: Tendencje zmian w systemach zarządzania. Problemy integracji oraz wdrożenia. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016
13. www.zintegrowany system zarządzania-Wikipedia, wolna encyklopedia, dostęp 5.11.2018
14. Gajdzik B.: Zintegrowane zarządzanie, Problemy jakości 7/2008
15. www.iso.org.com dostęp 20.10.2018
16. Ulewicz R., Klimecka- Tatar D., Mazur M., Niciejewska M.: Wy-brane Aspekty Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Jakości i Produkcji Często-chowa 2015.
17. Lisiecka K.: Systemy zarządzania jakością produktów Metody analizy i oceny Wydanie II Poprawione uzupełnione Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice 2013
18. Borkowski S.: Mierzenie Poziomu Jakości. Wydawnictwo wyższej szkoły zarządzania i marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2004
19. Myszewski J.M.: Zarządzanie zmiennością Systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarządzaniu jakością. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ Orgmasz ” Warszawa 1998
20. Łuczak J., Matuszak- Flejszman A.: Metody i Techniki Zarządzania Jakością Kompendium wiedzy Quality Progress, Poznań 2007
21. Banaszek Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane Systemy Zarządzania Wydanie II zmienione Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011,2016
22. Pacana A.: Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N- 18001, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej , Rzeszów 2015.
23. Kiełtyka L.: System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Przedsiębiorstwie-Moduł Wdrożeniowy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
24. Borys T., Rogala P.: Systemy Zarzadzania Jakością i Środowiskiem Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012
25. Fraś J., Gołębiowski m., Bielawa A.: Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management