Ocena wariantów dojazdów do pracy na przykładzie pracowników wojska 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

The evaluation of variants arrival of the employees to work – the case study of 31st Tactical Air Force Base

  • Marcin Kiciński Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
  • Dariusz Przybylski Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
  • Agnieszka Merkisz-Guranowska Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: dojazd do pracy, WWD, baza lotnictwa taktycznego

Abstract

W artykule przedstawiono przykład wykorzystania wielokryterialnej metody wspomagania decyzji do wyboru wariantu dojazdu różnymi środkami transportu zbiorowego i indywidualnego pracowników 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Analizie poddano dwa różne punkty początkowe dojazdu, tj. zlokalizowane w Poznaniu oraz w Gnieźnie. Zbiór wariantów został oceniony za pomocą spójnej rodziny kryteriów. Model preferencji decydenta sformułowano dla dwóch grup żołnierzy, tj. szczebla niższego oraz kadry kierowniczej. Całość podsumowano wnioskami końcowymi.

References

1. Bieńczak M., Fierek S., Kiciński M., Kwaśnikowski J., Sawicki P., Planowanie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w oparciu o regionalny model podróży, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej”, 2015, z. 105, s. 5-20.
2. Judt W., Kiciński M., Bartoszewicz W., Problematyka badań ankietowych w bazach lotnictwa wojskowego w kontekście występujących wybranych zagrożeń, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 12/2017, s. 186-191.
3. Kiciński M., Bieńczak M, Zmuda-Trzebiatowski P., Ocena zagrożenia wykluczeniem społecznym związanym z transportem
w powiatach Wielkopolski, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji: Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych, Poznań 11-12 czerwca 2015, s. 13-14.
4. Kiciński M., Judt W., Kłosowiak R., Wielokryterialna ocena dojazdu mieszkańców aglomeracji poznańskiej do Poznania, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 12/2017, s. 560-563.
5. Kiciński M., Solecka K, Application of MCDA/MCDM methods for an integrated urban public transportation system – case study, city of Cracow, “Archives of Transport”, vol. 46, iss. 2 2018, s. 71-84.
6. Kruszyna M., Dostępność połączeń jako kryterium konkurencyjno-ści systemów transportu, „Transport Miejski” 1999, nr 11, s. 20-25.
7. Miechowicz W., Kiciński M., Zastosowanie metodyki wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD) do oceny wariantów dojazdów mieszkańców Powiatu Poznańskiego do Poznania, Ze-szyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Maszyny Robocze i Trans-port 2001, nr. 53, s. 103-109.
8. Roy B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990.
9. Roy B.,The Outranking Approach and the Foundations of ELECTRE Methods. W: Bana e Costa C.A. (red), Readings in Multiple Criteria Decision Aid. Springer-Verlag, Berlin 1990, s. 155-183
10. Rudnicki A., Jakość w komunikacji miejskiej, Wydawnictwo SITK, Kraków 1999.
11. Saaty T.L., How to make a decision, The analytic hierarchy process. “European Journal of Operational Research” 1990, vol. 48, s. 9–26.
12. Saaty, T. L., The Analytic Network Process, Decision Making With Dependence and Feedback, RWS Publications, Pittsburgh 2001.
13. Satkowski W., Gospodarka materiałami niebezpiecznymi
w bazach lotnictwa wojskowego w zmiennych warunkach działania, rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Wydział Ma-szyn Roboczych i Transportu, Poznań 2016.
14. Sawicki P., Kiciński M., Fierek S., Selection of the most adequate trip-modelling tool for integrated transport planning system, “Ar-chives of Transport” 2016, Vol. 37, iss. 1, s. 55-66.
15. Shi Y., Wang S., Kou G., Wallenius (ed.), New state of MCDM in the 21st century, selected paper of the 20th International Conference on Multiple Criteria Decision Making 2009. Berlin: Springer-Verlag, 2011.
16. Theim J., Mikołajczyk M., Maćkowiak A., Kempa B., Popławski M., Theim J., Badania i opracowanie planu transportu aglomeracji poznańskiej, Plan zrównoważonego rozwoju publicznego trans-portu zbiorowego dla miasta Poznania na lata 2014-2025, Za-łącznik do uchwały Rady Miasta Poznania nr LXIV/1010/VI/2014 z dnia 18 marca 2014 r.
17. Vincke P.: Multicriteria decision – AID, Chichester: John & Sons, 1992.
18. White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, Brussels, 28.3.2011, COM (2011) 144 final
19. Zardari N.H., Ahmed K., Shirazi S.M., Yusop Z.B., Weighting Methods and their Effects on Multi-Criteria Decision Making Model Outcomes in Water Resources Management, Springer International Publishing, 2015.
20. Zmuda-Trzebiatowski P., Bieńczak M., Kiciński M., Fierek S., Żak J., Wielokryterialna ocena wariantów przebudowy skrzyżowania z ruchem okrężnym na przykładzie modernizacji Ronda Rataje w Poznaniu, „Technika Transportu Szynowego”, nr 9/2012, s. 4585-4594.
21. Zmuda-Trzebiatowski P., Dostępność transportowa, a partycypacja w aktywnościach, ubóstwo oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 12/2016, s. 756-759.
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management