Ocena systemu eksploatacji pojazdów samochodowych na przykładzie Bazy Lotnictwa Taktycznego

Assessment of the vehicle maintenance system based on the example of the Tactical Air Base

  • Tomasz Chukowski 21.Baza Lotnictwa Taktycznego, Świdwin, Zastępca Dowódcy
  • Marcin Kiciński Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: system eksploatacji pojazdów, wskaźnik eksploatacji, baza lotnictwa taktycznego

Abstract

W artykule omówiona została organizacja systemu eksploatacji pojazdów samochodowych w wybranej Bazie Lotnictwa Taktycznego. Przedstawiono wybrane wskaźniki eksploatacji i wyznaczono je metodą badawczą na przykładzie Bazy Lotnictwa Taktycznego. Dokonano również analizy otrzymanych wyników.

References

1. Baranowska A., Czy łatwo być dowódcą? Polscy oficerowie
w warunkach wojny asymetrycznej, W: Matis J., Bernikova Z. (red.) Materiały 5. Medzinárodná Vedecko – Odborná Konferencia 2015, Liptovský Mikuláş, s. 49–59.
2. Brylew M., Rola i zadania oddziału gospodarczego w zabezpieczeniu materiałowym polskich kontyngentów wojskowych realizujących zadania poza granicami kraju, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica 99”, 2017 s. 291–308.
3. Chojnacki W., Problemy psychospołeczne żołnierzy i weteranów wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw, „Acta UniverSitatis Wratisla-Viensis” 2008, no. 3079, Socjologia XLIV, s. 283–296.
4. Chukowski T., Kiciński M., The characteristics of the vehicle maintenance system in tactical air base, Journal of Mechanical and Transport Engineering (zgłoszony do publikacji 2018).
5. Chukowski T., Uwarunkowania funkcjonowania systemu eksploatacji pojazdów samochodowych w Bazie Lotnictwa Taktycznego, W: Łodygowski T., Ciałkowski M., Pielecha I. (red.), Nasze stulecie. Nauka dla obronności, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Po-znań 2018, s. 153–166.
6. Decyzja Nr 412/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej (Dz.U. MON 2014 poz. 335).
7. Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4 (B), Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Szkol. 888/2014, Bydgoszcz 2014.
8. Dziedzic J., Znaczenie nauki w budowaniu zdolności operacyjnych sił zbrojnych, W: Łodygowski T., Ciałkowski M., Pielecha I. (red.), Nasze stulecie. Nauka dla obronności, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018, s. 205–214.
9. Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem służby czołgowo-samochodowej DD-4.22.2, Ministerstwo Obrony Narodowej. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2013.
10. Instrukcja o zarządzaniu eksploatacją sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zasady ogólne DD-4.22.13(A), Ministerstwo Obrony Narodowej. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2018.
11. Judt W., Kiciński M., Bartoszewicz J., Problematyka badań ankietowych w bazach lotnictwa wojskowego w kontekście występujących wybranych zagrożeń, „Autobus – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 12, 2017, s. 186–191.
12. Kiciński M., Wielokryterialne harmonogramowanie obsług taboru w przedsiębiorstwie publicznego transportu autobusowego, rozprawa doktorska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska, Poznań 2012.
13. Niziński S., Diagnostyka samochodów osobowych i ciężarowych, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
14. Niziński S., Eksploatacja obiektów technicznych, Instytutu Technologii Eksploatacji WSI Warszawa-Sulejówek-Olsztyn-Radom 2002.
15. Redmer A., Kiciński M., Rybak R., Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym - istota i zakres, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, nr 7, 2013, s. 13–20.
16. Satkowski W., Bartoszewicz J., Kiciński M., “Journal of Mechanical and Transport Engineering”, vol. 63., no. 3, 2015, s. 31–40.
17. Satkowski W., Kiciński M., Bartoszewicz J., Analiza problematyki logistyki w bazach lotnictwa wojskowego – transport i magazynowanie paliw lotniczych, „Logistyka” 2015, nr 3, s. 4300– 4309.
18. Satkowski W., Kiciński M., Bartoszewicz J., Analiza problematyki logistyki w bazach lotnictwa wojskowego – transport i magazynowanie paliw lotniczych, „Logistyka”, nr 3, 2015, s. 4300–4309.
19. Szymański M. G., Misztal W., Analysis of measurement points sensitivity of vibration signals on the stand of jet engine, “Combustion Engines”, 2017, tom 56, no. 4 (171), s. 279-282.
20. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3. października 2018 r. – Dz.U. 2018 poz. 1986).
21. Woźniak D., Kukiełka L., Eksploatacja pojazdów w warunkach terenowych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Trans-portowe”, nr 6/2014, s. 303-309.
22. Wsparcie i zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania DD-4.22.(A), IWsp SZ, Bydgoszcz 2017.
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management