Obszary zagrożeń realizacji kolejowych przewozów towarowych

Fields of hazards to rail freight shipment realization

  • Lucyna Szaciłło Politechnika Warszawska
Keywords: ocena ryzyka, klasyfikacja zagrożeń, proces transportowy

Abstract

W 2017 roku zauważalny jest wzrost przewozów ładunków transportem kolejowym. Prowadzona przez Unię Europejską polityka transportowa, inwestycje infrastrukturalne oraz możliwości związane z Nowym Jedwabnym Szlakiem wskazują na dalszy rozwój tej gałęzi transportu. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) NR 352/2009 wyróżnia sześć etapów postępowania w procesie zarządzania ryzykiem. Wśród nich kluczowym z punktu widzenia niniejszego artykułu jest identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń. Aby towar bezpiecznie dotarł do odbiorców należy zapewnić warunki pozwalające na płynny przepływ ładunków. Podczas realizacji kolejowych przewozów towarowych występują zdarzenia niepożądane, które zakłócają proces przewozowy.

References

1. Nowak J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa 2004.
2. Bąk J., Gajda D., Wpływ substancji psychoaktywnych na zachowanie kierowców, „Logistyka” 2009, nr 6.
3. Bezpieczeństwo przewozów kolejowych, informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2018 r.
4. Jacyna M., Wybrane zagadnienia modelowania systemów trans-portowych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.
5. Neider J., Transport międzynarodowy, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2014.
6. Railway Safety Performance in the European Union, ERA, 2016.
7. Semenov J.N., Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, Tom 1, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Śląskiej, Szczecin 2003.
8. Sitarz M., Chruzik K., Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (5). Proces przewozu towarów i pasażerów. TTS, 1-2/2011.
9. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa kolejowego w 2016 r., Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2017 r.
10. Stajniak M., Foltyński M., Hajdul M., Krupa A., Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. ILiM, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2007.
11. Tubis A., Werbińska-Wojciechowska S., Risk assessment issues in the process of freight transport performance, Journal of KONBiN 42 (2017),
12. Ustawa z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym. Tekst jednolity opracowany przez Kancelarię Sejmu na podstawie Dz.U.Z. 2016 r. poz. 1727,1823,1920. Publikacja 2017.01.25.
13. Wasiak M., Jacyna-Gołda I., Transport drogowy w łańcuchu dostaw. Wyznaczanie kosztów, PWN, Warszawa 2016 r.
14. Wasiak M., Modelowanie przepływu ładunków zastosowaniu do wyznaczania potencjału systemów logistycznych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport,2011, z.79.
15. www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-to/13957,Dane-podstawowe.html – Urząd Transportu Kolejowego.
16. www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-to/14137,Dane-eksploatacyjne-w-2018-r.html – Urząd Transportu Kolejowego.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics