Infrastruktura punktowa transportu śródlądowego Dolnej Wisły w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk

Point infrastructure of inland waterway transport of the Lower Vistula in the position of the transport corridor Baltic Sea- Adriatic Sea

  • Agnieszka Osowska Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny
Keywords: żegluga śródlądowa, infrastruktura punktowa, korytarz transportowy Bałtyk- Adriatyk

Abstract

Celem polityki transportowej Unii Europejskiej jest utworzenie zintegrowanego oraz efektywnego systemu transportowego. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku zakładają rewitalizację dróg wodnych w Polsce do minimum IV klasy drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym. Modernizacja obecnej infrastruktury liniowej oraz punktowej jest niezbędna do sprawnego rozwoju żeglugi śródlądowej na odcinku Dolnej Wisły. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego przewóz ładunków transportem śródlądowym w 2017 roku wyniósł 5777,5 tysięcy ton [8]. Odcinek Dolnej Wisły wraz z infrastrukturą punktową może wpłynąć na wzrost przepływu ładunków m.in. transportem intermodalnym w strefie korytarza Bałtyk- Adriatyk. W artykule została zawarta tematyka dotycząca znaczenia korytarza Bałtyk- Adriatyk w Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Dodatkowo artykuł zawiera informację odnośnie infrastruktury punktowej na zrewitalizowanym odcinku Dolnej Wisły.

References

1. Baltic Adriatic Third Work Plan of the European Coordinator Kurt Bodewig
2. Gąsior A. Rola i znaczenie infrastruktury punktowej na zrewitalizowanym odcinku dolnej Wisły, „ Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni” 2015, Zeszyt 30.
3. Osowska A. Charakterystyka międzynarodowej drogi wodnej E70 w aspekcie użeglownienia Dolnej Wisły, „ Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2017, numer 102.
4. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r
5. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/transeuropejska-siec-transportowa-ten-t
6. https://www.mbpr.pl/bac.html
7. https://www.pccintermodal.pl
8. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/zegluga-srodladowa-w-polsce-w-latach-2014-2017,2,4.html
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics