Wyniki kontroli transportu zwierząt przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie w latach 2012 - 2017

Results of animal transport controls conducted by the Voivodeship Road Transport Inspectorate in Rzeszów over the period 2012-2017

  • Krzysztof Tereszkiewicz Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
  • Piotr Molenda Uniwersytet Rzeszów, Wydział Biologiczno-Rolniczy
  • Karolina Wałęga Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
Keywords: transport, zwierzęta, kontrola, Inspekcja Transportu Drogowego

Abstract

W artykule omówiono wyniki kontroli transportów zwierząt przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie w Latach 2012 -2017. W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 904 kontrole transportów zwierząt. Uzyskane wyniki wskazują, że podczas przewozów zwierząt nadal stwierdza się liczne nieprawidłowości. Udział przewozów, w których stwierdzono naruszenia wynosił od 15,66% w roku 2014 do 30,90% w roku 2012. W grupie odnotowanych niezgodności najwięcej dotyczyło czasu pracy kierowców oraz niezdolności środka transportu do wykonywania przewozu zwierząt. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność zintensyfikowania kontroli  zasad i warunków przewozu zwierząt.

References

1. Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli "Nadzór nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich" Nr ewid. 96/2017/16/043/KRR.
2. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWZ. 420/AW - 62/11 z dnia października 2011 r.
3. Rozporządzenie Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.
4. Starkowski D, Bieńczak K, Zwierzycki W., „Samochodowy trans-port krajowy i międzynarodowy Tom V. Transport Kołowo-Drogowy”, Wydawnictwo SYSTHERM 2012.
5. Tereszkiewicz K., Molenda P, Kusz D., Ocena warunków przewozu i dobrostanu tuczników w transporcie lokalnym, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2017, tom 104.
6. www.animaltransportguides.eu
Published
2018-12-27
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency