Uwarunkowania wykorzystania transportu szynowego w obsłudze aglomeracyjnej

Conditions of using rail transport in agglomeration services

  • Marzenna Dębowska-Mróz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Renata Repeć Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Agata Bandrowska-Kaim Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: transport szynowy, komunikacja miejska, tramwaj, metro, pociąg, szybka kolej miejska

Abstract

Funkcjonowanie systemu transportowego w miastach napotyka coraz większe problemy, których rozwiązanie wymaga zaangażowania do współpracy różnych podsystemów transportowych. Transport szynowy to jeden ze sposobów przemieszczeń, który od lat zapewniał realizację potrzeb transportowych człowiekowi i gospodarce na zróżnicowane odległości. W ostatnich latach coraz częściej transport szynowy postrzegany jest jako sposób realizacji przemieszczeń w obszarach zurbanizowanych i terenach bezpośrednio do nich przylegających. Staje się on również często jednym z elementów systemu transportowego w miastach, który wspólnie z transportem drogowym powinien zapewnić bezpieczne, sprawne i ekonomiczne przemieszczenia osób i ładunków z uwzględnieniem wymogów planowania zrównoważonego. Istotnym problemem do rozwiązania przy okazji realizacji tych przemieszczeń jest zapewnienie dostępu do odpowiednio zaprojektowanej, umożliwiającej funkcjonowanie człowieka w przestrzeniach transportu szynowego i drogowego. W artykule zaprezentowane zostaną uwarunkowania techniczne dotyczące wybranych elementów infrastruktury transportowej w odniesieniu do węzłów komunikacyjnych oraz oczekiwania potencjalnych użytkowników tych przestrzeni w oparciu o wyniki zrealizowanych pilotażowych badań ankietowych.

References

1. Dębowska-Mróz M., Problemy komunikacyjne w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Radomia, „Logistyka” nr 3, 2011.
2. Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Analiza zmian natężenia ruchu drogowego na wybranych ciągach komunikacyjnych w Radomiu, „Technika Transportu Szynowego – koleje, tramwaje, metro” nr 10, 2013.
3. Koźlak A., kolej aglomeracyjna jako podstawa systemu komunikacyjnego obszarów metropolitalnych w Polsce, [w:] Michałowska M. (red.), Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013.
4. Ostaszewicz J., Racje i ogólne cele logistyki miejskiej, „Logistyka” nr 4, 2001.
5. Urbanowicz W., Ruszyła szybka kolej miejska w Warszawie, Zajezdnia – transport publiczny w Polsce i na świecie, 10-12(12), Warszawa 2005.
6. Towpik K., Transport szynowy w miastach - kierunki rozwoju, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP Nr 2(113), oddział w Krakowie 2017.
7. Towpik K., Transport szynowy w miastach, Problemy Kolejnictwa nr 138, CNTK, Warszawa 2003.
Published
2018-12-21
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency