Komputerowo wspomagane metody ilościowe w bezpieczeństwie maszyn

Computer aided quantitative methods in machine safety

  • Wojciech Danilczuk Lublin University of Technology
Keywords: risk assessment, machine safety, SISTEMA software, performance level

Abstract

W artykule przedstawiono problematykę bezpieczeństwa maszyn w kontekście obowiązujących przepisów prawnych i norm międzynarodowych oraz komputerowo wspomagane metody przeprowadzania oceny zgodności i szacowania ryzyka. Na podstawie literatury oraz norm zostały za prezentowane najczęściej stosowane współczynniki oraz metody szacowania bezpieczeństwa. Następnie na przykładzie z praktyki przemysłowej autora została zaprezentowana metoda szacowania ryzyka z wykorzystaniem metod wspomaganych komputerowo. Do przeprowadzenia oceny zgodności autor wykorzystał oprogramowanie SISTEMA niemieckiego instytutu IFA [10]. Prezentowany przykład pokazuje możliwości zautomatyzowanie procedury obliczeniowej, przyspieszenia procesu oceny ryzyka oraz zmniejsza możliwość popełnienie błędu podczas projektowania układów związanych z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń. Dodatkowym atutem metod komputerowych jest łatwość skalowania na większe i bardziej złożone układy.

The paper present aspect of machine safety in addition to current legal regulations and international standards and computer aided  method of risk analysis. Based on literate and international standards paper author presents most common factors and method of safety estimation. Next, based on author industry experience, computer aided  risk analysis  has been present. To proceed conformity assessment author used SISTEMA software developed by German institute IFA [10]. The example shown shows simplify calculation method of risk analysis and decrees level of mistake during to designee of machine safety component. Another advantages of computer aided  method is simplify to scale it to the more complex system.  

References

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE.
Łabanowski W., Bezpieczeństwo użytkowania maszyn, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2013.
Łygas K., Danilczuk W., Stanowisko do aplikacji pick’n’place z wykorzystaniem systemu wizyjnego i autorskiego interfejsu komunikacji, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 6.
Łygas K., Danilczuk W., Translator G-codu na język robota Kawasaki, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 6.
Marszal E. M., Scharpf E. W., Safety Integrity Level Selection: Systematic Methods Including Layer of Protection Analysis, Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2002,
Norma PN-EN ISO 12100: Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
Norma PN-EN ISO 13849 1:2008: Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania.
Norma PN-EN ISO 62061:2008: Bezpieczeństwo maszyn. Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elek- tronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U 2008, nr 199, poz. 1228).
Published
2018-02-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests