Analiza niezawodności przesyłania informacji o stanie alarmu skupionych i rozproszonych systemów sygnalizacji pożarowej

Analysis of reliability of sending information on the alarm state of focused and distributed fire alarm systems

  • Tomasz Klimczak Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Keywords: transmisja alarmu pożarowego, transmisja sygnału uszkodzeniowego, system sygnalizacji pożarowej, UTASU, monitoring pożarowy, monitoring do PSP

Abstract

W artykule omówiono podstawy prawne dotyczące stosowania systemu transmisji oraz podstawowe rodzaje systemów SSP pod względem ich budowy i zakresu ochrony. Omówione zostały zagadnienia dotyczące budowy systemu transmisji alarmów pożarowych i uszkodzeniowych z systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz do centrum monitorowania operatora systemu, jak również wymagania jakie musi spełniać system transmisji. Przedstawiono strukturę niezawodnościową przesyłania alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz dokonano analizy niezawodności przesyłania informacji o stanie systemu SSP.

References

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
5. PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 1: Wprowadzenie.
6. PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
7. Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej; Komenda Główna PSP; Lipiec 2013 r.
8. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2014 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z dnia 12 lutego 2014 roku.
9. Sobstel J.: Monitoring pożarowy. Przepisy i wymagane dokumenty, Przegląd Pożarniczy 4/2012.
10. J. Paś, J. Dyduch, Oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych na transportowe systemy bezpieczeństwa, Pomiary Automatyka Robotyka nr 10/2009.
11. Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A.: Issue of reliability–exploitation evaluation of electronic transport systems used in the railway environment with consideration of electromagnetic interference, IET Intelligent Transport Systems, ISSN 1751-956X, doi: 10.1049/iet-its.2015.0183, Online ISSN 1751-9578.
12. Garmabaki A.H.S., Ahmadi A., Mahmood Y.A., Barabadi A. Reliability modelling of multiple repairable units. Quality and Reliability Engineering International 2016; 32(7): 2329–2343. DOI: 10.1002/qre.1938.
13. Billinton R, Allan RN. Reliability evaluation of power systems. New York: Plenum Press, 1996.
14. A. Rosiński, Design of the electronic protection systems with utilization of the method of analysis of reliability structures, Nineteenth International Conference On Systems Engineering (ICSEng 2008), Las Vegas, USA 2008.
15. J. Dyduch, J. Paś, A. Rosiński, Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
16. Ott HW. Electromagnetic compatibility engineering. Wiley, 2009.
17. Ogunsola A, Mariscotti A. Electromagnetic compatibility in rail-ways. Analysis and management. Springer-Verlag, 2013.
18. Lewiński A., Perzyński T., Toruń A.: The analysis of open trans-mission standards in railway control and management. In Communications in Computer and Information Science, vol. 329, Berlin Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2012, str. 10-17.
19. Garmabaki A.H.S., Ahmadi A., Mahmood Y.A., Barabadi A. Reliability modelling of multiple repairable units. Quality and Reliability Engineering International 2016; 32(7): 2329–2343. DOI: 10.1002/qre. 1938.
20. Billinton R, Allan RN. Reliability evaluation of power systems. New York: Plenum Press, 1996.
21. Rosiński A.: Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
22. Lewiński A., Perzyński T., Toruń A.: The analysis of open trans-mission standards in railway control and management. In Com-munications in Computer and Information Science, vol. 329, Berlin Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2012, str. 10-17.
23. Paś J.: Selected methods for increases reliability the of electronic systems security, Journal of KONBiN, 3(35), ISSN 1895-8281, str. 147 – 156, 2015, DOI 10.1515/jok-2015-047.
24. Klimczak T., Paś J.: Wybrane struktury niezawodnościowe systemów sygnalizacji pożaru dla scenariusza pożarowego i realizacji sprzętowej, ISSN 1232-3829, pp. 956-962, Technika Transportu Szynowego, TTS, 12/2017
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests