Badanie wielkości charakteryzujących stan techniczny rozjazdu kolejowego

Test of quantity characteristic technical condition of railway turnouts

  • Jerzy Kisilowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Elżbieta Kowalik-Adamczyk Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: rozjazd kolejowy, stan techniczny, pojazd szynowy

Abstract

Ocena stanu technicznego rozjazdu kolejowego z ujęcia bezpieczeństwa pasażerów podróżujących pociągiem odgrywa bardzo woźną rolę. Mając na uwadze jak szybko ulegają zniszczeniu lub ścieralności materiały z których wykonano zespoły wchodzące w skład rozjazdu kolejnego, podjęto próbę określenia wykazu dopuszczanych odchyłek na segmentach rozjazdu kolejowego oraz wielkości występujące w rozjeździe kolejowym a mające wpływ na dynamikę przejazdu pojazdu szynowego przez rozjazd. Obydwie grupy wielkości charakteryzujących rozjazd mogą być wykorzystane dla oceny stanu rozjazdu oraz zdefiniowania sił występujących przy przejeździe przez rozjazd pojazdu szynowego. Przedstawiono również wyniki z analizy wykonanej dla rzeczywistych danych zawartych w formularzu technicznym rozjazdu kolejowego. Sformułowano również wnioski wysunięte z wykonanej analizy.

References

1. Aniołek K., Herian J., Obciążenie i zużycie rozjazdów kolejowych w warunkach eksploatacyjnych oraz materiały stosowane do ich budowy, „Eksploatacja” nr 2-3 2013
2. Bałuch H., Bałuch M., Determinanty prędkości pociągów – układ geometryczny i wady toru, Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2010
3. Bałuch H., Czubaczyński J., Pelc S., Montaż i wymiana rozjazdów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1975
4. Bałuch M., Odchyłki dopuszczalne szerokości toru i żłobków w rozjazdach w funkcji prędkości, Centrum Naukowo – Techniczne Kolejnictwa
5. Esveld C., Modern Railway Track. MRT Productions, Zaltbommel, 2 edition, 2001
6. Grulkowski S.; Kędra Z.; Koc W.; Nowakowski M. J., Drogi szynowe, WPG: Gdańsk 2013
7. Id-1. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Warszawa: PKP PLK SA 2005
8. Id-4 Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów, Warszawa 2015
9. Inspekcja rozjazdów, skrzyżowań, przyrządów dylatacyjnych i wyrzutni hamulców płozowych. DB Netz AG, Dyrektywa 821.2005
10. Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2015
11. Kampczyk A., Punkty charakterystyczne rozjazdów i skrzyżowań kolejowych, „TTS”, 10, 2013
12. Kędra Z., Technologia robót drogowych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015
13. Kędra Z.: Ciągły pomiar geometrii rozjazdów kolejowych, Przegląd Komunikacyjny, 3-4/2011, s. 16 – 23
14. Kisilowski J., Dynamika układu mechanicznego pojazd szynowy-tor, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991
15. Kisilowski J., Skopińska. H.., Dynamika krzyżownicy rozjazdu zwyczajnego, Archiwum Inżynierii Lądowej – tom XXIX 4/83
16. Kisilowski J., Kwiecień K., Kowalik R., Analiza dynamiczna przejazdu pociągów szybkiej kolei przez rozjazd kolejowy, Logistyka, zeszyt 6, 2014
17. Kisilowski J., Kurdowski W., Solidność elementem bezpieczeństwa systemu, Rynek Kolejowy, 5/2014, strony 1-8
18. Łączyński J., Rozjazdy Kolejowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976
19. PN-EN 13231-1:2013-09: Kolejnictwo. Tor. Odbiór prac. Część 1: Prace na torach na podsypce. Szlak, rozjazdy i skrzyżowania
20. PN-EN 13848-1+A1:2008: Kolejnictwo. Tor. Jakość geometryczna toru. Część 1: Charakterystyka geometrii toru
21. PN-EN 13848-2:2006: Kolejnictwo. Tor. Jakość geometryczna toru. Część 2: Systemy pomiarowe. Pojazdy do pomiaru toru
22. PN-EN 13848-3:2009: Kolejnictwo. Tor. Jakość geometryczna toru. Część 3: Systemy pomiarowe. Maszyny do budowy i utrzymania toru
23. PN-EN 13848-4:2012: Kolejnictwo. Tor. Jakość geometryczna toru. Część 4: Systemy pomiarowe. Urządzenia lekkie i ręczne
24. Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych Id – 119, Warszawa 2013
25. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3, PKP Polskie Koleje Państwowe S.A., Warszawa 2009
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests