Ocena możliwości zastosowania rozkładu normalnego do opisu wybranych parametrów ruchu drogowego w miastach na przykładzie Radomia

Assessment of the possibilities of using the normal distribution to the description of select parameters of the road traffic in cities on the example of Radom

  • Marzenna Dębowska-Mróz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Ewa Ferensztajn-Galardos Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Renata Krajewska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Andrzej Rogowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: parametry ruchu drogowego, pomiary natężenia ruchu, rozkład natężenia ruchu

Abstract

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące pomiarów natężenia ruchu. Wskazano na istotne problemy wynikające z konieczności realizacji takich pomiarów w odniesieniu do całego obszaru miejskiego. Ponadto istotnym zagadnieniem poruszonym w artykule jest również możliwość wykorzystania rozkładu normalnego do opisu w aspekcie ilościowym natężenia ruchu drogowego w miastach na przykładzie Radomia.

References

1. Ciszewski T., Dębowska-Mróz M., Ferensztajn-Galardos E., Grad B., Krajewska R., Łukasik Z., Rogowski A., Wojciechowski W. 2014, Analiza przemieszczeń i preferencji komunikacyjnych na obszarze ROF opracowanie zespołu UTH Radom (umowa NR 1/KM4/2014 z dnia 21 maja 2014 r. między SITK Oddział w Krakowie a UTH w Radomiu) w ramach projektu Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego miejskiego Radomskie-go Obszaru Funkcjonalnego (umowa MPU-II/3302/4/2014 z dnia 22.04.2014 r. między Miejską Pracownią Urbanistyczną w Radomiu a SITK Oddział w Krakowie), materiał niepublikowany.
2. Dębowska-Mróz M., Wójcik E., Kacprzak M., Analiza rozkładu natężenia ruchu w układzie ulicznym Radomia, Logistyka 3/2012, s. 447-458.
3. Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Analiza zmian natężenia ruchu drogowego na wybranych ciągach komunikacyjnych w Radomiu, Technika Transportu Szynowego – koleje, tramwaje, metro 10 (2013), s. 2953 – 2968, ISSN 1232-3829.
4. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowe-go. Teoria i praktyka, WKiŁ Warszawa 2011.
5. Pamuła T, Król A., Statystyczny model monitorowania ruchu drogowego, ZN Politechniki Śląskiej, Seria Transport z 65, 2009.
6. Spławińska M., Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, 2013.
7. Rogowski A., Podstawy metod probabilistycznych w transporcie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydawnictwo 2012, ISSN 1642-5278.
8. Tracz M. (red.), Pomiary i badania ruchu drogowego, WKiŁ Warszawa 1984.
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests