Pomiary pomontażowe urządzeń i sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN

Post-assembly measurements of devices and energy network for MV power grids

  • Marcin Chrzan Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Szymon Moszyński Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Daniel Pietruszczak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: pomiary pomontażowe, przekładnik prądowy, sieć elektroenergetyczna, sieć średniego napięcia SN, wyłącznik średniego napięcia SN

Abstract

W artykule przedstawiono analizę pomiarów pomontażowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN. Przedstawiono je na przykładach urządzeń przesyłowo-rozdzielczych występujących w różnych zakładach przemysłowo-wytwórczych w Polsce.

References

1. Boczkowski A., Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1 kV, Warszawa, 2008.
2. Czapp S., Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia – przegląd aktualnych wymagań w zakresie prób
i pomiarów, Zeszyty naukowe wydziału elektrotechniki i automatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2010.
3. Diagnostyka kabli SN ,,Niezbędnik pomiarowca-diagnosty”, Megger.com
4. Drygała W., Instrukcja ramowa – wytyczne przeprowadzania pracy kontrolno-pomiarowych i rozruchowych, Elektrobudowa, 2010.
5. Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach, Zeszyt 9, COSiW SEP, Warszawa, 2008.
6. Jabłoński W., Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005, 2006, 2008.
7. Jałmużny W., Adamczewska D., Borowska-Banaś I., Ocena zgodności charakterystyk magnesowania i stratności toroidalnych obwodów magnetycznych w różnych wymiarach, Przegląd Elektrotechniczne, ISSN 0033-2097, r. 87 nr. 11/2011.
8. Katalog - Montaż, eksploatacja, utrzymanie wyłącznika próżniowego 12-36 kV HVX, Schneider Electric, 2011.
9. Katalog – Przekładniki średniego napięcia, RITZ Instrument Transformers.
10. Katalog - Wyłącznik próżniowy do 36 kV HVX, Schneider Electric.
11. Katalog – Wyłączniki próżniowe do zastosowań generatorowych, Siemens AG, 2013.
12. Lenartowicz R., Zdunek W., Egzamin kwalifikacyjny – urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne, Dom wydawniczy Medium, Warszawa, 2010.
13. Łasak F., Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, 2014.
14. Musiał E., Badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej w obwodach urządzeń energoelektronicznych, biuletyn SEP INPE ,,Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, 2006.
15. N SEP-E-004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, COSiW SEP, Warszawa, 2004.
16. Pawełek R., Ergonomia i zasady bezpiecznej pracy - wykład, Instytut Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2007.
17. PN-IEC 60364-6-61, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2000.
18. PN-E-05115, Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2002.
19. PN-E-04700, Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 1998.
20. PN-EN 12464-1, Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2004.
21. PN-HD 60364-4-41, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2009.
22. PN-HD 60364-6, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: sprawdzenie, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2008.
23. Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
24. Prawo Energetyczne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
25. Prawo o Miarach. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.
26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
29. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
30. Standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń Wn, Sn, nn eksploatowanych w koncernie energetycznym Energa S.A., Energa S.A., Gdańsk, 2006.
31. Strzałka J., Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach niskiego napięcia według prenormy SEP, Zakład Elektroenergetyki AGH.
32. Wiatr J., Lenartowicz R., Orzechowski M., Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych Sn, Zeszyty dla elektryków – nr. 1, Dom wydawniczy Medium, Warszawa, 2009.
33. Wiatr J., Orzechowski M., Poradnik projektanta elektryka, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa, 2008.
34. http://www.bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/wymagania-przepisow-i-norm
35. http://www.bezel.com.pl/index.php/pomiary-elektryczne/pomiary-rezystancji-izolacji
36. http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/standardy_bhp.html
37. http://www.bezel.com.pl/index.php/ochrona-przed-porazeniem/srodki-ochrony-przed-porazeniem
38. http://www.bezel.com.pl/index.php/ochrona-przed-porazeniem/czynniki-wplywjace-na-porazenie
39. http://www.elektro.info.pl/artykul/id1756,pomiary-oswietleniowe-we-wnetrzach
40. http://www.bezel.com.pl/index.php/swiatlo-i-oswietlenie/wymagania-oswietleniowe
41. http://www.elektro.info.pl/artykul/id4809,wymagania-normalizacyjne-dla-oswietlenia-awaryjnego-czesc-1
42. http://hybryd.com.pl/pl/informacje/publikacje/wymagania_dla_systemow_oswietlania_awaryjnego_-_przepisy/
43. http://www.elektryka.com.pl/pl/publikacje/katalog-publikacji/96-pomiary-czasow-wylacznikow-mocy
44. http://www.avstore.pl/baza-wiedzy/proba-napieciowa/
45. http://www.fachowyelektryk.pl/technologie/kable-i-przewody/2039-badania-odbiorcze-kabli-sn-w-miejscu-zainstalowania-jak-i-po-co.html
46. https://www.tme.eu/html/PL/induktorowe-mierniki-izolacji-imi-341-1/ramka_2971_PL_pelny.html
47. Chrzan M., Dudek K., Pietruszczak D., Wybrane zagadnienia budowy izolowanych linii napowietrznych SN; AUTOBUSY - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Eksploatacja i te-sty; ISSN 1509-5878, e-ISSN 2450-7725, str. 765-771, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", AUTOBUSY 12(2017), Ra-dom 2017.
48. Chrzan M., Dudek K., Pietruszczak D., Wybrane zagadnienia projektowania i wykonania linii izolowanych linii napowietrznych SN; AUTOBUSY - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Eksploatacja i testy; ISSN 1509-5878, e-ISSN 2450-7725, str. 772-777, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", AUTOBU-SY 12(2017), Radom 2017.
49. Moszyński Sz., Analiza pomiarów pomontażowych urządzeń
i sieci elektroenergetycznych nN i SN, Praca dyplomowa
magisterska, Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Promotor: Dr inż. Daniel Pietruszczak, Recenzent: Dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. UTH, Radom 2018.
50. Chaban A., Lis M., Szafraniec A., Chrzan M., Levoniuk V.: Inter-disciplinary modelling of transient processes in local electric power systems including long supply lines of distributed parameters, Konferencja Applications of Electromagnetics in Modern Tech-niques and Medicine (PTZE) 2018, Strony 17-20, DOI: 10.1109/PTZE.2018.8503085, Wydawca IEEE, 2018/9/9.
51. Czaban A., Marek Lis, Chrzan M., Szafraniec A., Levoniuk V.: Mathematical modelling of transient processes in power supply grid with distributed parameters, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 94 NR 1/2018, 2018/1/1.
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests