Projekt stanowiska do badań rzeczywistych wartości poziomów pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefon komórkowy w trakcie rozmowy telefonicznej

  • Milena Ilona Abramek Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
  • Joanna Kozieł Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
  • Paweł Mazurek Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Keywords: pole elektromagnetyczne, poziomy pól EM, telefony komórkowe

Abstract

W artykule przedstawiono projekt koncepcyjny stanowiska laboratoryjnego do mierzenia natężeń pól elektromagnetycznych emitowanych w trakcie rozmów przez telefony komórkowe. Znaczna część populacji naszego społeczeństwa coraz częściej używa telefonów komórkowych.  Wśród nich są i kierowcy pojazdów, którzy telefony komórkowe czy smartfony wykorzystują coraz częściej do celów komunikacji i logistyki podróży. Wykorzystywanie tego typu urządzeń elektronicznych niesie z sobą pewne ryzyko ekspozycji na pola elektromagnetyczne (EM).

W artykule przedstawiono wyniki badan eksperymentalnych losowo wybranych telefonów komórkowych z lat produkcji 2011-2017. Podano metodę wykonywania pomiarów, które przeprowadzono w ramach pracy inżynierskiej autorki [1].

Należy podkreślić, ze wszystkie wyniki badań poziomów pól EM telefonów wykorzystanych do badań eksperymentalnych mieściły się w granicy dopuszczalnego natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m.

References

1. Abramek M., „Projekt koncepcyjny stanowiska pomiarowego do oceny oddziaływania pola elektromagnetycznego telefonów komórkowych na organizm ludzki”, praca inżynierska, Politechnika Lubelska, 2018,
2. Mazurek P.A., Naumczuk O., Badanie emisji elektromagnetycznej w zakresie GSM w Polsce i Ukrainie, [W:] Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka; [Red:] Wdowiak A., Tucki A. - Włodawa 2015, s. 142-156
3. Snášel J., Antény systému GSM, www.elektrorevue.cz/clanky/04031/index.html, [data dostępu 20.10.2018]
4. Belpomme D., Diagnozowanie, leczenie i zapobieganie negatywnym skutkom oddziaływania pól elektromagnetycznych u dorosłych i dzieci. II Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przez Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi zorgani-zowane przez Radę Miasta Krakowa pod patronatem Prezydenta Jacka Majchrowskiego, 29.11.2017 r.,
5. Bieńkowski P., Zubrzak B., Wybrane aspekty oceny ekspozycji na PEM dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy., Warsztaty IMP Łódź 2010 – Ochrona przed PEM: ocena możliwości implementacji wymogów dyrektywy i rekomendacji UE do krajowego systemu kontroli ekspozycji na PEM , materiały szkoleniowe, 14-16 paź-dziernika 2010, Łódź, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, s. 169-171,
6. Mazurek P., Wac-Włodarczyk A., Zielińska K., Wójtowicz P., Staszek J., Ścirka T., Masłowski G., Wybrane zagadnienia analizy po-la elektromagnetycznego miasta Lublin i uzdrowiska Nałęczów, Inżynieria Ekologiczna nr. 30/2012, s. 197-205,
7. Mazurek P., Wdowiak A.: Oddziaływanie pola Elektromagnetycznego na proces hiperaktywacji nasienia – badania pilotażowe. Przegląd elektrotechniczny nr. 1/2017, s.221-224,
8. Mazurek P., Wdowiak A.: Wpływ pola elektromagnetycznego na rozród człowieka, Przegląd Elektrotechniczny nr. 1/2016, s. 124-127,
9. Mazurek P. A., Michałowska J., Kozieł J., Gad R., Wdowiak A., The intensity of the electromagnetic fields in the coverage of GSM 900, GSM 1800 DECT, UMTS, WLAN in built-up areas, IEEE, 2018, s. 159-162 DOI: 10.1109/PTZE.2018.8503156
10. Miaskowski A., Olchowik G., Krawczyk A., Łada-Tondyra E., Bartosiński A., A Numerical Evaluation of Electric Field and SAR Distribution Around a Titanium Implant in the Trunk of a Child , Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 88 NR 12b/2012, s 77-79
11. Michałowska J., Kozieł J., Wac-Włodarczyk A.: Influence of the mobile phone on the human organism during a telephone call, European Journal of medical technologies, 2018r. nr 1, vol. 18, s. 1-6,
12. www.stat.gov.pl [data dostępu 20.10.2018]
Published
2018-12-17
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology