Bezpieczeństwo i niezawodność przewozu osób autobusami w zintegrowanym systemie zarządzania ruchem i transportem publicznym miasta – analiza literatury

Safety and reliability of the personal bus carriages in integrated municipal system of traffic and public transport management - analysis of literature

  • Paweł Woś Politechnika Rzeszowska, im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
  • Jacek Michalski Politechnika Rzeszowska, im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Keywords: system zarządzania ruchem, transport publiczny, bezpieczeństwo transportu miejskiego, ekologia transportu miejskiego

Abstract

Artykuł analizuje strategie rozwoju logistyki miasta i jego transportu publicznego w tym komunikacji autobusowej. Dokonano analizy statystycznej dla całego transportu drogowego w Unii Europejskiej (UE). Zamieszczono najważniejsze przyczyny tragicznych wypadków drogowych w Polsce. Analizowano kluczowe elementy bezpieczeństwa czynnego i bezpieczeństwa biernego autobusów i bezpieczeństwa na drodze. Scharakteryzowano kluczowe wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego w UE oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń drogowych autobusów. Analizowano wpływ transportu drogowego na ekologię miasta pod kątem wielkości emisji spalin dla autobusów różnej konstrukcji jak i emisji innych zanieczyszczeń.

References

1. Albertsson P., Falkmer T.: Is there a pattern in European bus and coach incidents? A literature analysis with special focus on injury causation and injury mechanisms. Accident Analysis and Prevention, 37, 225-233, 2005.
2. Al-Sultan S., Al-Doori Moath M.; Al-Bayatti, Ali H.; Zedan H.: A comprehensive survey on vehicular Ad Hoc network. Journal of Network and Computer Applications, 37, 380-392, 2014.
3. Ambroziak T., Pyza D.: Merkisz-Guranowska A., Jachimowski R., Ocena wpływu transportu drogowego na degradację środowiska przy różnej strukturze pojazdów. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa-Poznań 2014.
4. Anund A., Ihlström J., Fors C., Kecklund G., Filtness A.: Factors associated with self-reported driver sleepiness and incidents in city bus drivers. Industrial Health, 54 (4), 337-346, 2016.
5. Bartczak K.: Scenariusze rozwoju ITS w polskim transporcie drogowym w latach 2008-2013 cz. 1. Przegląd ITS, 1, 19-21, 2008.
6. Biała Księga – Plan tworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144, wersja ostateczna. Bruksela, dnia 28.3.2011.
7. Cafuso S., Di Graziano A., Pappalardo G.: Road safety issues for bus transport management. Accident Analysis & Prevention, 60, 324-333, 2013.
8. Chamier-Gliszczynski N., Bohdal T.: Wskaźniki oceny mobilności miejskiej w aspekcie ochrony środowiska. Rocznik Ochrona Środowiska 2016, 18 (1), 670-681.
9. Campbell J.L., Carney C., Kantowitz B.H.: Human factors design guidelines for advanced traveler information systems (ATIS) and Commercial vehicle operation (CVO). Federal Highway Admin, McLean, VA, Rep. FHWA-RD-98-057-2, 2003.
10. Chow A.H.F., Li S., Zhong R.: Multi-objective optimal control formulations for bus service reliability with traffic signals. Transportation Research Part B-Methodological, 103, 248-268, 2017.
11. Delgado F., Munoz J.C., Giesen R.: How much can holding and/or limiting boarding improve transit performance? Transportation Research Part B: Methodological, 46 (9), 1202-1217, 2012.
12. Dostępna komunikacja miejska. Samorząd równych szans. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009.
13. Droździel P., Komsta H., Rybicka I.: Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie. Logi-styka, 3, 498-506, 2012.
14. Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, które na-leży podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach (Tekst mający znaczenie dla EOG).
15. Feng S., Li Z., Ci Y., Zhang G.: Risk factors affecting fatal bus accident severity: Their impact on different types of bus drivers. Accident Analysis and Prevention, 86, 29-39, 2016.
16. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowe-go. Teoria i praktyka. WKŁ, Warszawa 2008.
17. Goh K., Currie G., Sarvi M., Logan D.: Factors affecting the prob-ability of bus drivers being at fault in bus-involved accidents. Accident Analysis and Prevention, 66, 20-26, 2014.
18. Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych 2011 r. www.nik.gov.pl.
19. Jackiewicz J., Czech P., Barcik J.: Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej - Część 1. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, z. 67, Nr kol. 1832, 55-65, 2010.
20. Jamroz K., Kustra W., Budzynski M., Zukowska J.: Pedestrian protection, speed enforcement and road network structure the key action for implementing Poland's vision zero. Transportation Research Procedia, 14, 3905–3914, 2016.
21. Jamroz K.: Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2011.
22. Jeyakumar P. D., Devaradjane G.: Improvement of the frontal structure of a bus for crash accidents. ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition Location, Houston, 11, 183-187, 2013.
23. Kaplan S., Prato C.G.: Risk factors associated with bus accident severity in the United States: A generalized ordered logit model. Journal of Safety Research, 43 (3), 171-180, 2012.
24. Kiba-Janiak M.: Key success factors for city logistics from the perspective of various groups of stakeholders. Transportation Re-search Procedia, 12, 557-569, 2016.
25. Kockelman K.M., Kweon Y.J.: Driver injury severity: an application of ordered probit models, Accident Analysis and Prevention, 34 (3) 313-321, 2002.
26. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospo-litej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
27. Krystek R. (red.): Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: praca zbiorowa T. 1, T. 2, T. 3. WKiŁ, Gdańsk 2009, 2010.
28. Li D., Zhao Y., Bai Q., Zhou B., Ling H.: Analyzing injury severity of bus passengers with different movements. Traffic Injury Prevention, 18 (5), 528-532, 2017.
29. Mallia L., Lazuras L., Violani C., Lucidi F.: Crash risk and aberrant driving behaviors among bus drivers: The role of personality and attitudes towards traffic safety. Accident Analysis and Prevention, 79, 145-151, 2015.
30. Mariański M.: Autokary wielkiej turystyki. Transport Technika Motoryzacyjna, 7/8, 66-73, 2010.
31. Materiały wewnętrzne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie na temat uszkodzeń autobusów w latach 2013-2017 roku. Materiały wewnętrzne, niepublikowane.
32. Merkisz J., Jacyna M., Merkisz-Guranowska A., Pielecha J., Stojecki A.: Emisja zanieczyszczeń ze źródeł transportowych w rzeczywistych warunkach ruchu. Technika Transportu Szynowego, 10, 2331-2340, 2013.
33. Mikusova M.: Crash avoidance systems and collision safety devices for vehicle occupants. Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering (DYN-WIND), Trstena, Slovakia, 107, 21-25, 2017.
34. Murray W., Newnam S., Watson B., Davey J., Schonfeld C.: Evaluating and improving fleet safety in Australia. Department of Transport and Regional Services Australian Transport Safety Bureau. Road Safety Research Grant Report 2003.
35. Phillips W., del Rio A., Carlos M.J., Delgado F., Giesen R.: Quantifying the effects of driver non-compliance and communication system failure in the performance of real-time bus control strategies. Transportation Research Part A-Policy and practice, 78, 463-472, 2015.
36. Piątkowski P., Lewkowicz R.: Bezpieczeństwo w pojazdach komunikacji miejskiej. TRANSCOMP – XIV International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, 2727-2736, 2013.
37. Prochowski L., Żuchowski A.: Samochody ciężarowe i autobusy. WKŁ, Warszawa 2011.
38. Raporty Komendy Głównej Policji w zakresie wypadków drogowych w latach 2010-2017.
39. Regulamin nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, PL, 28.5.2010.
40. Reński A.: Bezpieczeństwo czynne samochodu: Zawieszenia oraz układy hamulcowe i kierownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
41. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 24 października 2007 r. W sprawie wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. 2007/2119(INI).
42. SafetyNet Work Package 3. State-of-the-art Report on Road Safety Performance Indicators. Safety Net 2005.
43. Sandecki T.: Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Cz. 1 i Cz. 2. Zagadnienia techniczne. Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mo-stów Transprojekt. GDDiA, Wydanie 2 uaktualnione i uzupełnione, Warszawa 2002-2003.
44. Świątecki P., Wojucka D. (red.): Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym. Kancelaria Senatu 2013. Konferencja Senackiego Zespołu Infrastruktury, 15 października 2012 r. Zeszyt 15/2013.
45. Traktaty. Wersja skonsolidowana. Karta praw podstawowych. Unia Europejska, PL marzec 2010.
46. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
47. Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Wyd. 3 rozszerzone, WKŁ, Warszawa 2012.
48. Woropay M., Bojar P.: Analiza i ocena uszkodzeń wybranych podzespołów autobusów oraz ich wpływ na zagrożenia w miej-skim systemie transportowym. Archiwum Motoryzacji 2007, 2, 159-168.
49. Woś P., Michalski J., Wojewoda P.: Bezpieczeństwo autobusowe-go systemu transportu publicznego miast metropolitalnych Wrocławia i Rzeszowa w 2014 roku. Autobusy, Bezpieczeństwo i ekologia, 6, 481-487, 2016.
50. Wretstrand A., Holmberg B., Berntman M.: Safety as a key performance indicator: Creating a safety culture for enhanced passenger safety, comfort, and accessibility. Research in Transportation Economics 2014, 48, 109-115.
51. Zhang S., Wu Y., Liu H., Huang R., Yang L., Li Z., Fu L., Hao J.: Real-world fuel consumption and CO2 emissions of urban public buses in Beijing. Applied Energy, 113, 1645-1655, 2014.
52. Zielona Księga – w kierunku nowej kultury mobilności w mieście. Komisja Wspólnot Europejskich COM, 2007, 551, wersja ostateczna, Bruksela, dnia 25.9.2007.
Published
2018-12-19
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology