Wiarygodność komputerowych systemów automatyki kolejowej

Dependability of computer railway automation systems

  • Waldemar Nowakowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Zbigniew Łukasik Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Krzysztof Łukomski Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Keywords: bezpieczeństwo, niezawodność, systemy automatyki kolejowej

Abstract

Rozwój technologii informacyjnych powoduje, że znajdują one zastosowanie w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego. Przyczynia się to również do szybkiego rozwoju technologicznego systemów automatyki kolejowej, które obecnie są systemami komputerowymi. Postęp, jaki niewątpliwie należy odnotować, musi iść w parze z utrzymaniem przez te systemy wysokich standardów jakościowych, wynikających głównie z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. Stan taki można osiągnąć m.in. poprzez integrację prac związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem, a więc poprzez dążenie do uzyskania wiarygodności (dependability) systemów. W artykule poruszony został problem wiarygodności systemów automatyki kolejowej rozumianej jako pewność ich działania, która pozwala mieć uzasadnione zaufanie do zadań, które te systemy realizują.

References

1. Boulanger J. L., CENELEC 50128 and IEC 62279 Standards. ISTE Ltd and John Wiley & Sons, 2015.
2. Laprie J. C., Dependability - Its Attributes, Impairments and Means. Predictably Dependable Computing Systems. (B. Randell et al.), pp. 3-24, 1995.
3. Lewiński A., Obecne i przyszłościowe systemy sterowania ruchem kolejowym, TTS Technika Transportu Szynowego Nr 2-3, str. 28-35, 2013.
4. Lewiński A., Perzyński T., Bester L., Computer aided safety anal-ysis of railway control systems. Journal of KONBiN, No. 2 (26), pp. 137-150, 2013.
5. Łukasik Z., Nowakowski W., Bezprzewodowe systemy sterowania ruchem kolejowym. Infrastruktura Transportu, nr 4/2013, str. 22-25, 2013.
6. Łukasik Z., Nowakowski W., Systemy automatyki kolejowej – nowe podejście w dopuszczaniu do eksploatacji. Infrastruktura Transportu, nr 5/2014, str. 10-12, 2014.
7. Łukasik Z., Nowakowski W., Wymiana informacji w systemach związanych z bezpieczeństwem. Logistyka 6/2008, 2008.
8. Łukasik Z., Nowakowski W., Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Infrastruktura Transportu, nr 6/2013, str. 46-48, 2013.
9. Nowakowski W., Information security and privacy protection in emergency management software systems. Logistyka 4/2015, str. 8072-8077, 2015.
10. Nowakowski W., Bojarczak P., Łukasik Z., Performance analysis of data security algorithms used in the railway traffic control sys-tems. Slovak Computer Sciences and Informatics Journal, Volume 1, pp. 281-287, 2017.
11. Nowakowski W., Ciszewski T., Młyńczak J., Łukasik Z., Failure Evaluation of the Level Crossing Protection System Based on Fault Tree Analysis. Macioszek E. & Sierpiński G. (Eds.), Book Series: Lecture Notes in Network and Systems, Volume 21, pp. 107-115, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2018.
12. Nowakowski W., Łukasik Z., Ciszewski T., Bezpieczeństwo transmisji danych w systemach sterowania ruchem kolejowym. Technika Transportu Szynowego (TTS), nr 12/2016, str. 473-478, 2016.
13. Nowakowski W., Czubak D., Prawo wspólnotowe i wymagania TSI dotyczące dopuszczenia do eksploatacji systemów kolejo-wych. Rynek Kolejowy 4/2015, str. 67-69, 2015.
14. Nowakowski W., Szczygielska A., Rola standardu IRIS w popra-wie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Technika Transportu Szynowego (TTS), nr 9/2012, str. 2751-2756, 2012.
15. Nowakowski W., Szczygielski M., Analiza bezpieczeństwa transmi-sji w systemie zabezpieczenia przejazdów SZP-1. Technika Transportu Szynowego (TTS), nr 9/2012, str. 2757-2761, 2012.
16. PN-EN 50126:2002, Zastosowania kolejowe - Specyfikacja nie-zawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeń-stwa. PKN 2002.
17. PN-EN 50128:2011, Zastosowania kolejowe - Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem - Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia. PKN 2011.
18. PN-EN 50129:2007, Zastosowania kolejowe - Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem - Elektroniczne syste-my sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem, PKN 2007.
19. PN-EN 50159:2011, Zastosowania kolejowe - Systemy łączności, sterowania ruchem i przetwarzania danych - Łączność bezpiecz-na w systemach transmisyjnych. PKN 2011.
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology