O problemach w kwalifikacji zdolności systemów pomiarowych w badaniach chropowatości powierzchni, analiza na przykładzie precyzyjnych części w branży motoryzacyjnej

The problems in in the qualification of measuring systems abilities in the investigation performance, the analysis on the example of precision workpieces in the automotive industry

  • Daniel Grochała Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Magdalena Garbaciak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Emilia Bachtiak-Radka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Mechanicznej
  • Sara Dudzińska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Mechanicznej
Keywords: analysis of measurement system capabilities, measurement system, measurement errors, surface roughness, automotive industry, analiza zdolności systemów pomiarowych, system pomiarowy, błędy pomiarowe, chropowatość powierzchni, branża motoryzacyjna

Abstract

The manuscript introduce the problems in the qualification of measuring systems abilities in the investigation in the surface roughness of precision workpieces in the automotive industry. The research were carried out in accordance with the measurement plan. Next, based on the collected results for selected SPG parameters, the analysis and assessment of the capacity indicators were carried out in accordance with the procedure 2 of statistical qualification of measurement systems (in accordance with the MSA 2010 standard edition 4, ARM, tolerance). Two products were analyzed of the cylinder fragment and labyrinth valves of automatic gearboxes. The analysis gave a series of information on errors from the point of view of reproducibility and recurrence on the ability of the measurement system - the analyzes were carried out for the needs of the automotive industry.

W artykule omówione zostały problemy w kwalifikacji zdolności systemów pomiarowych w badaniach chropowatości powierzchni precyzyjnych części w branży motoryzacyjnej. Badania przeprowadzono zgodnie z planem pomiarów. Następnie w oparciu o zebrane wyniki dla wybranych parametrów SPG wykonano analizę i ocenę wskaźników zdolności zgodnie z procedurą 2 statystycznej kwalifikacji systemów pomiarowych (zgodne z normą MSA 2010 edycja 4, ARM, tolerancja). Analizie poddano dwa wyroby fragment cylindra i labiryntowych zaworów automatycznych skrzyń biegów. Analiza dała szereg informacji dotyczących błędów z punktu widzenia powtarzalności i odtwarzalności na zdolność systemu pomiarowego – analizy zostały wykonane na potrzeby płynące z przemysłu.

 

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests