Oczyszczanie wód opadowych w separatorach i osadnikach na stacjach paliw

Storm-water treatment in oil-separators and sedimentation tanks at fuel stations

  • Tomasz Stoeck Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Łukasz Mozga Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: fuel stations, oil-separators, sedimentation tanks, stacje paliw, separatory substancji ropopochodnych, osadniki szlamowe

Abstract

The article presents the techniques of wastewater treatment from the area of fuel stations. The types of separators and devices cooperating with them are described, including their choice in terms of the applicable regulations. For this purpose, an elementary calculation example was used.

W artykule przedstawiono techniki oczyszczania ścieków z terenów stacji paliwowych. Przedstawiono rodzaje separatorów i urządzeń z nimi współpracujących, w tym również ich dobór w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. W tym celu posłużono się elementarnym przykładem obliczeniowym.

References

Kościelnik B., Kalasiński Ł.: Projekt separatora zanieczyszczeń olejowych ze stacji benzynowej. Inżynieria Ekologiczna 48/2016.

Makles Z.: Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu i transporcie ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, Bezpieczeństwo pracy 1/2004.

PN-EN858-1: 2005: Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) - Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością.

PN-EN858-2: 2005: Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) - Część 2: Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja.

Praca zbiorowa: Encyklopedia Stacji Paliw. Wydawnictwo PETRO – EBC. Warszawa 1998.

Rakowska J., Radwan K., Ślosorz Z., Pietraszek E., Łudzik M., Suchorab P.: Usuwanie substancji ropopochodnych z dróg i gruntów. Monografie CNBOP-PIB, Józefów 2012

Sawicka-Siarkiewicz H.: Oczyszczanie wód opadowych i osadnikach w kontekście wymagań określonych w przepisach prawnych. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 52/2011.

Published
2018-09-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology