Jakość powietrza w samochodzie – aktualne trendy w wymaganiach i metodach badań

In-vehicle air quality – recent trends in requirements and testing methods

  • Krzysztof Brodzik Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o
  • Joanna Faber Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Keywords: air quality, air pollution, automotive industry

Abstract

In-vehicle air quality in passengers’ cars is discussed in present paper. The discussion is based on factors influencing substantially interior air pollution in vehicles, mainly new ones, on test methods used in automotive sector for air quality assessment, and for elimination of pollution sources. Various approaches to control and to improve in-vehicle air quality was presented with regard to probable directions applied by the automotive industry.

W artykule omówiony został problem jakości powietrza wewnętrznego w kabinach samochodów osobowych. Problematykę przedstawiono w oparciu o dyskusję zjawisk istotnie wpływających na zanieczyszczenie powietrza wewnątrz, głównie nowych, samochodów, metod badawczych stosowanych w motoryzacji w celu oceny obecności tych zanieczyszczeń, a także wskazywania i eliminacji ich źródeł. Podkreślono istotne różnice w działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza we wnętrzach nowych samochodów wprowadzanych na rynek, podejmowanych przez producentów i/lub wymaganych przepisami prawnymi.

References

Brodzik, K., Faber J., Metody badań emisji lotnych związków organicznych z materiałów wykorzystywanych w motoryzacji, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 6.

Bulcheva Z., Pollutants content in the interior of driver’s cab and passenger compartment. Technical Requirements and test methods., UNECE VIAQ Session 8 proceedings, 2017.

Faber J., Brodzik K., Air quality inside passenger cars, “AIMS Environmental Science” 2017, nr 4 (1), 112-133.

Faber J., Brodzik, K., Źródła narażenia użytkowników pojazdów na lotne związki organiczne, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6.

GB/T 27630-2011: Guideline for air quality assessment of passenger cars, 2012.

Ge Y., Current status of China VIAQ Regulations, UNECE VIAQ Session 8 proceedings, 2017.

GOST 33554-15, Motor vehicles content of pollutants in air driver’s cabin and passenger compartment requirements and test methods, 2015.

HJ/T 400-07 Determination of Volatile Organic Compounds and Carbonyl Com-pounds in Cabins of Vehicles, 2007.

ISO 12219-1, Interior air of road vehicles. Part 1: Whole vehicle test chamber. Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors, 2012.

ISO 12219-2, Interior air of road vehicles. Part 2: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials. Bag method, 2012.

ISO 12219-3, Interior air of road vehicles. Part 3: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials. Micro-scale chamber method, 2012.

ISO 12219-4, Interior air of road vehicles. Part 4: Method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials. Small chamber method, 2013.

ISO 12219-5, Interior air of road vehicles. Part 5: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials. Static chamber method, 2014.

ISO 12219-6, Interior air of road vehicles. Part 6: Method for the determination of the emissions of semi-volatile organic com-pounds from vehicle interior parts and materials at higher temperature. Small chamber method, 2017.

ISO 12219-7, Interior air of road vehicles. Part 7: Odour determination in interior air of road vehicles and test chamber air of trim components by olfactory measurements, 2017.

ISO 16000-3, Indoor air. Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air. Active sampling method, 2011.

ISO 16000-6, Indoor air. Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID, 2011.

JAMA Japan, JAMA Announces voluntary guidelines for reducing vehicle cabin VOC concentrations levels. 2006.

http://www.jama-english.jp/release/release/2005/050214.html

Larsen P.B. ed. Risk assessment of hazardous susbstances in the indoor environment of cars – a pilot study, The Danish Environmental Protection Agency, ISBN 978-87-93529-60-1, 2017.

Ministry of Land, Infrastructure and Transport MOLIT, Korea MOLIT Notification No. 2013-549, Newly manufactured vehicle indoor air quality management standard, 2013.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 2007 nr 161 poz. 1142.

Rozporządzenie WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, 2006.

Salthammer T., Uhde E., Organic indoor air pollutants, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2009.

UNECE VIAQ Session 1 proceedings, 2015.

Werheimer A., ISO 12219 Inetrior air of road vehicles and over-view, UNECE VIAQ Session 1 proceedings, 2015.

www.jdpower.com

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, M.P. 1996 nr 19 poz. 231.

Published
2018-09-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology