Satysfakcja pasażerów z jakości usług transportowych oferowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach

Satisfaction of passengers with the quality of transport services offered by Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji in Siedlce

  • Grzegorz Czapski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Paulina Stempnik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Keywords: transport services, urban transport, quality of transport services

Abstract

The article presents analysis the results of surveys carried out among passengers of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach regarding the assessment of satisfaction with the quality of transport services offered by this carrier. The presented results are intended to illustrate the level of satisfaction with the services provided by public transport in Siedlce. The article also presents current passenger proposals that can help the company adjust its offer to their current requirements.

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Siedlcach, dotyczących oceny satysfakcji z jakości usług transportowych oferowanych przez tego przewoźnika. Przedstawione wyniki mają na celu zobrazowanie poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez komunikację miejską w Siedlcach. W artykule omówiono również aktualne propozycje pasażerów, które mogą pomóc przedsiębiorstwu w dostosowaniu oferty do ich aktualnych wymagań. Celem artykułu jest analiza danych ankietowych w kontekście oceny satysfakcji pasażerów z jakości usług transportowych oferowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach.

References

Adamski A., Inteligentne systemy transportowe: sterowanie, nadzór i zarządzanie, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne AGH, Kraków 2003.

Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.

Dyr T., Wełnic P., Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego” 2007, nr 1–2.

Dzhuguryan T., Jóźwiak Z., Rola modernizacji taboru autobusowego w ochronie środowiska miejskiego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 12.

Kordaczuk S., Powiat siedlecki, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2013.

Kozłowska M., Popyt na rynku autobusowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 1–2.

Merkisz J., Rymaniak Ł., Pielecha J., Fuć P., Nowe ujęcie testów toksyczności spalin autobusów miejskich, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 12.

Szada-Borzykowski M., Szada-Borzykowska W., Usprawnienie trasy autobusu komunikacji miejskiej – buspas, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 7–8.

Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009.

Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.

Tundys B., Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.

Tundys B., Logistyka miejska. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013.

www.mpk.siedlce.pl (dostęp: 12.05.2018 r.).

www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-12-2016-r-,6,21.html (dostęp: 11.12.2017 r.).

www.transport-publiczny.pl (dostęp: 3.02.2018 r.).

Published
2018-09-25
Section
Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems