Rola zelektryfikowanej komunikacji zbiorowej w tworzeniu aglomeracji przyszłości

  • Małgorzata Kozłowska UTH Radom
Keywords: elektromobilność, komunikacja miejska, producent autobusów, Volv

Abstract

W artykule przedstawiono rozwój zrównoważonego transportu, który stanowi obecnie jeden z priorytetów polityki transportowej Polski oraz Unii Europejskiej. Jednym z głównych czynników kształtujących współczesny system transportowy stanowi elektryfikacja sektora transportowego. Daje szansę na przekształcenie się miast w miasta zero, w których emisje, hałas, tłok i wypadki pozostaną na poziomie zerowym. W publikacji zaprezentowano udział taboru autobusowego o napędzie alternatywnym w polskiej komunikacji miejskiej, a następnie innych krajach Unii Europejskiej. Opisane także zostały autobusy Volvo 7900 electric jako przykład pojazdów w aglomeracjach przyszłości.

References

1. Bartniczak B., Zrównoważony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, „Studnia Ekonomiczne” 2013, nr 143.
2. BP Statistical Review of World Energy 2019 | 68th edition, https://www.bp.com/content/dam/bp/businesssites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (dostęp: 28.02.2020 r.).
3. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
4. Dyr T., Misiurski P., Kozłowska M., Efektywność zastosowania autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miejskiej, „Problemy Transport i Logistyki” 2018, nr 1 (41).
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych: Dz. Urz. WE L 307 z dnia 28.10.2014.
6. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela KOM (2010), 3 marca 2010.
7. European Alternative Fuels Observatory, https://www.eafo.eu/ (dostęp: 21.12.2019).
8. Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (red)., Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych, CeDeWu, Warszawa 2019.
9. Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (red)., Mobilność w aglomeracjach przyszłości, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2018.
10. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl (dostęp: 28.02.2020 r.).
11. https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-2019-highlights.html (dostęp: 30.01.2020 r.).
12. https://www.volvobuses.pl/ (dostęp: 27.12.2019)
13. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, Komisja Europejska, Bruksela, styczeń 2011, KOM (2011) 21.
14. Kosztowniak A., Sobol M. (red.), Współczesna polityka gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2016.
15. Kowalewski A. T., Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, „Nauka” 2015, nr 1.
16. Kozłowska M., Abramowicz A., Transport pasażerski w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 7–8.
17. Kozłowska M., Autobusy Volvo jako instrument elektromobilności w polskich miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 11.
18. Mężyk A., Zamkowska S., Problemy transportowe miast. Stan i kierunki rozwiązań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
19. Miłaszewicz D., Ostapowicz B., Warunki zrównoważonego rozwoju transportu w świetle dokumentów UE, „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko” 2011, nr 24.
20. Projekt eBus. Autobusy elektryczne przyszłością polskiego transportu publicznego, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016.
21. Raport końcowy. Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce, Warszawa 2019.
22. Rolbiecki R., Bezpieczeństwo energetyczne unii Europejskiej a polityka energetyczna w transporcie, „Współczesna Gospodarka” 2015, nr 6.
23. Romejko K., Nakano M., Portfolio Analysis of Alternative Fuel Vehicles Considering Technological Advancement, Energy Security and Policy, “Journal of Cleaner Production” 2017, No. 142, Issue 1, p. 39–49.
24. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa 2017 do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.
25. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elekrmobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 317).
26. White Paper, European Transport Policy for 2010 – time to decide, Komisja Europejska, Bruksela, wrzesień 2001, COM (2001) 370
Published
2021-01-24
Section
Articles