Metodyka zarządzania ryzykiem w organizacji

Risk management methodology in organization

  • Dorota Wojtyto Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa
Keywords: risk, risk management, threats, methodology

Abstract

In the article the issue of risk management methodology, which is the one of the element of company management and can be implemented to computer support of company system was presented.

In the paper  the risk management model and the structure of the risk management plans, as well the assumptions to the "step method", which can be implemented in company and also in public institution was proposed.

References

1. Abgarowicz G. (red.) Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego, Wyd. CNBOP-PIB, Józefów 2015.
2. Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Wyd. BEL Studio, Warszawa 2007.
3. Guidelines for Quantitative Risk Assessment, Purple Book CPR 18E
4. Jokman S.N. i inni, An overview of quantitative risk measure for loss of live and economic damage, Journal of Hazardous Materials 99, s. 1-30.
5. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
6. PN-ISO 31000:2018- wersja angielska, PKN, Warszawa.
7. Raczkowski K., Sułkowski Ł., Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
8. Skomra W. (red.), Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, Wyd. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2015
9. Standard zarządzania ryzykiem, FERMA, 2003.
10. Standard AS/NZS 4360:2004.
11. Wojtyto D., Risk Assessment for the Production Process, International Scientific Journal Science, Business, Society, r. 3/2018.
12. Wojtyto D., Rydz D., Ocena ryzyka dla zadania w kontekście procesu pracy kierowcy autobusu, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6/2018, str. 1284-1288.
13. Wojtyto D., Zarządzanie ryzykiem jako element zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, Rozdział w monografii zbiorowej [w:] Staniewska E., Mitkow Sz., Wybrane aspekty bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw, , Wyd. WIPiTM, 2016
14. Wojtyto D., Zarządzanie ryzykiem na szczeblach administracji samorządowej w aspekcie zarządzania kryzysowego, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Grzegorza So-bolewskiego, Warszawa 2016.
15. Wróblewski D.,(red.) Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk. Wydanie rozszerzone, Wyd. CNBOP-PIB, Józefów 2018
16. www.e-risk.pl [odczyt: 04.11.2019]
17. Yao Y., Peng Y., Li, X., Zhang A.: Research on safety risk management of civil construction projects based on risk matrix meth-od, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineer-ing 392 (2018) 062080 doi:10.1088/1757-899X/392/6/062080.
18. Zestaw narzędzi do analizy ryzyka w urzędach, Wyd. KSAP, Warszawa 2012.
Published
2020-03-31
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management