Zewnętrzne czynniki wpływające na zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw sektora TSL w latach 2010-2017

External factors affecting the sustainable development of Polish enterprises in the TSL sector in 2010-2017

  • Hanna Niedźwiedzińska Wydział FTIMS, Politechnika Łódzka
  • Magdalena Kowalska Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
Keywords: sustainable development of enterprises, external factors, sector H - transport and storage

Abstract

The article discusses the problem of the impact of external (macroeconomic) factors on the sustainable development of enterprises in the H sector - transport and storage. The article is divided into two parts, theoretical - definitions of sustainable development of enterprises and its determinants, and practical - examining the statistical relationship between the analyzed categories using the Pearson's linear correlation coefficient and CLS estimation.

References

1. Ciegis R., Zeleniute R., Ekonomikos plėtra darnaus vystymosi aspektu, Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2008, nr 2(1)
2. Chodyński A., Huszlak W., Determinants of corporate social responsibility (CSR). Implementation in the companies, [w:] Socially responsible business, (red.) Dariusz Fatuła, Bojan Krstić, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014
3. Dobrzański G., Szymańska E., Przedsiębiorstwa zrównoważone w województwie podlaskim. Ujęcie modelowe i praktyczne, Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 16
4. GUS, Wyniki bilansowe podmiotów gospodarczych, stat.gov.pl
5. GUS, Wskaźniki makroekonomiczne, stat.gov.pl
6. Misztal A., Makroekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw, [w:] Ekonomia, finanse i zarządzanie. Problemy teoretyczne i praktyczne, AT Wydawnictwo, Kraków 2019
7. Misztal A., Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw – ewaluacja, Handel wewnętrzny, 2018, nr 2
8. Misztal A., Szopik-Depczyńska K., Wojtaszek H., Innowacyjna gospodarka. Zrównoważony rozwój, ekoinnowacje i obszary wsparcia systemowego, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowi-ce 2018
9. Nowak E., Rachunkowość menedżerska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 1995
10. Lorenc S., Sorokina O., Sustainable development of mining enterprises as a strategic direction of growth of value for stakeholders, Mining Science, 2015, vol. 22
Published
2020-03-31
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management