Wpływ rozwoju społeczno-ekonomicznego na bezpieczeństwo finansowe polskich przedsiębiorstw transportowych w latach 2010-2017

The impact of socio-economic development on the financial security of Polish transport companies in 2010-2017

  • Anita Fajczak-Kowalska Wydział FTIMS, Politechnika Łódzka
  • Anna Misztal Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
Keywords: socio-economic development, transport enterprise

Abstract

Paper discussed the impact of the level of socio-economic development in Poland on the financial stability of transport enterprises. Theoretical issues related to the company's financial security and socio-economic development of the country were presented. The statistical relationship between the analyzed categories was examined using the Pearson linear correlation coefficient and CLS estimation.

References

1. Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa 2010.
2. Raczkowski K., Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania w XXI wieku, [w:]K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
3. Karbownik L., Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 2012 nr 267.
4. Cabała P., Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
5. Delasa V. , Nosovaa E., Yafinovych O., Financial Security of Enterprises, „Procedia Economics and Finance”, 2015, no 27.
6. Franc-Dąbrowska J., Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych,„Rocz. Nauk Roln.”, 2006 ser. G, 93, 1.
7. Zuba M., Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich,„Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat.”, 2010 nr 10(25).
8. Karbownik L., Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowe-go w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
9. Miciuła I., Globalne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse”, 2013, r. 11, nr 1, cz. 2.
10. Szczerbak M.,Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce, [w:] B. Prusak (red), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Warszawa 2007.
11. Parysek J., Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, "Studia KPZK", 2018, tom 183., s.
12. Jańczuk L., Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce, "Roczniki Nauk Społecznych" 2013, tom 5(41), nr 1.
13. Pisarski M., Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno-gospodarczy w Chinach, "Społeczeństwo i Ekonomia", 2014 1(1).
14. Czyżycki R., Klóska R., Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle innych państw Unii Europejskiej, 2011.
15. Kubiczek A., Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2014 nr 38 (2).
16. GUS, Wyniki bilansowe podmiotów gospodarczych, stat.gov.p
17. hdr.undp.org › content › human-development-index-hdi
Published
2020-03-31
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management